คำขวัญวันครู 2558

Home / ทีนวาไรตี้ / คำขวัญวันครู 2558

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู

คำขวัญวันเด็ก ปี 58
“เกีตรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” (เครดิตภาพ kruthai)

คำขวัญวันครู 2558

โดยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาตัดสินคำขวัญวันครูที่ชนะการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ และกำหนดให้เป็นคำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 ได้แก่

เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

ของเด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

เด็กหญิงธัญเรศ โอบอ้อม จังหวัดเชียงใหม่ และนายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

1) นายวินัย ชัยมูล จังหวัดเชียงราย

2) นางสาวแก้วตา พาวขุนทด กรุงเทพมหานคร

3) นายทนงศักดิ์ ตันนพรัตน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

4) นายวิทวัส ภูมิวงษ์ จังหวัดขอนแก่น

5) นางประทีป รูปทอง จังหวัดเพชรบุรึ

6) นางไพรินทร์ จันทสาร จังหวัดสมุทรปราการ

7) สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล จังหวัดสุโขทัย

8) นายบุญเลิศ รูปสูง จังหวัดราชบุรี

9) นางสาวอลิษา ภูเขาทอง จังหวัดสมุทรปราการ

10) นายมงคลเกียรติ ควรกิจ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลและภาพ kruthaikspkroobannok