คำย่อ ชื่อย่อ ตัวอักษรย่อ อักษรย่อ เรื่องน่ารู้

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

Home / ทีนวาไรตี้ / ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

เรื่องน่ารู้ อักษรย่อ หรือ คำย่อ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทน “คำเต็ม” โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ และใส่จุดหรือไม่ใส่จุด เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. , ร.ร. , พ.ศ. เป็นต้น วันนี้เราจะมาดูกันว่า ตัวอักษรย่อ หรือคำย่อ มีคำอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง
หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้


ตัวอักษรย่อทั่วไป

ปชส. = ประชาสัมพันธ์

ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้

จนท. = เจ้าหน้าที่

ปท. = ไปรษณีย์โทรเลข

ตู้ ปณ. = ตู้ไปรษณีย์

ร. = รัชกาล

ห.ส.น. = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โทร. = โทรศัพท์

ป.ล. = ปัจฉิมลิขิต

มร. = มิสเตอร์ (นาย)

สต. = สตางค์

บ. = บาท

ตัวอักษรย่อการศึกษา

นร. = นักเรียน

นศ. = นักศึกษา

อ. = อาจารย์

รศ. = รองศาสตราจารย์

ผศ. = ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศจ. = ศาสตราจารย์

ดร. = ด็อกเตอร์

ผอ. = ผู้อำนวยการ

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

วค. = วิทยาลัยครู

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

วปอ. = วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่

ตัวอักษรย่อการแพทย์

รพ. = โรงพยาบาล

น.พ. = นายแพทย์

พ.ญ. = แพทย์หญิง

ท.พ. = ทันตแพทย์

ท.ญ. = ทันตแพทย์หญิง

ตัวอักษรย่อการเมือง

ครม. = คณะรัฐมนตรี

ขรก = ข้าราชการ

รมว. = รัฐมนตรีว่าการ

ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สจ. = สมาชิกสภาจังหวัด

รัฐฯ = รัฐบาล

กม. = กฎหมาย

พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ

พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา

พรก. = พระราชกำหนด

รธน. = รัฐธรรมนูญ

ครม. = คณะรัฐมนตรี

รมต. = รัฐมนตรี

คคบ. = คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รมช. = รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

มท. = กระทรวงมหาดไทย

ตัวอักษรย่อบริษัท หน่วยงาน สถานบันต่างๆ

ธกส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส.ท. = สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ภ.อ. = สมาชิกสภาอำเภอ

นิด้า = สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บีโอไอ = คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บ.ด.ท. = บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด

กปน. = การประปานครหลวง

ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปตท. = การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กกร. = คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

กนอ = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ห.จ.ก. = ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กบว = คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

กกท. = คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กสท. = การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ธอส. = ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จีบา = สถาบันบริหารธุรกิจ-จุฬา

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อตก. = องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ร.พ.ช. = สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ร.ส.พ. = องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

อ.ส.ม.ท. = องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

อ.ส.ท. = องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อสร. = องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

อย. = คณะกรรมการอาหารและยา

อสค. = องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย

สมช. = สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สวช. = สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ตัวอักษรย่อทหาร ตำรวจ ยศต่างๆ

ตร. = ตำรวจ

ก.ตร. = กรมตำรวจ

สน. = สถานีตำรวจนครบาล

สน.ภ. = สถานีตำรวจภูธร

ต.ช.ด. = ตำรวจตระเวนชายแดน

สวญ. = สารวัตรใหญ่

สวส. = สารวัตรสืบสวน

ท.ส. = นายทหารคนสนิท

บช.น. = กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผบ.สูงสุด = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บช.ภ. = กองบัญชาการตำรวจภูธร

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ร.ด. = รักษาดินแดง

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ปปป. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ผบ.ทร. = ผู้บัญชาการทหารเรือ

ปปส. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผบ.ทอ. = ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สวป. = สารวัตรปราบปราม

ผบก.ป. = ผู้บังคับการกองปราบปราม

อส. = อาสาสมัคร

อ.ตร. = อธิบดีกรมตำรวจ