International Day Vesak day พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญ วันสำคัญพระพุทธศาสนา วันสำคัญสากล

วันวิสาขบูชา ทำไมถึงเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา

Home / ทีนวาไรตี้ / วันวิสาขบูชา ทำไมถึงเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา

เรื่องน่ารู้ ใกล้ถึงวันวิสาขบูชา 2562 (Vesak day) มาติดตามกันว่า วันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไร ? ทำไมถึงเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา และเราควรปฏิบัติอย่างไร ในวันวิสาขบูชา กันบ้าง วันนี้ทีนเอ็มไทยรวบรวมคำตอบมาให้ทราบกัน

วันวิสาขบูชา

ความหมายของคำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล ทั้งหมด 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนี้

1. เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ เป็น “วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน)

2. เหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา เป็น “วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จธรรมไชยโย” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน)

3. เหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน)

วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญสากล”

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา

1. ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

2. ตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง

3. ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา)

4. ฟังพระธรรมเทศนา

5. ไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาเย็น

วันวิสาขบูชา 2562 ตรงกับวันอะไร

สำหรับ วันวิสาขบูชา ปี 2562 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ทั้งภาครัฐ และเอกชน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง