การอ่านพระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 10

การอ่านพระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

Home / ทีนวาไรตี้ / การอ่านพระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือว่าเป็นวันสำคัญและเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงสถานะพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ผ่านพิธีต่างๆ ตามหมายกำหนดการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งวิธีการเขียนและการอ่านออกเสียงพระนามทั้งสองพระองค์ อย่างถูกต้องดังนี้

การอ่านพระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระปรมาภิไธย

 “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

การอ่านออกเสียง

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระนามาภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี