Conjunction ฝึกแกรมม่า ภาษาอังกฤษ สรุปแกรมม่า หน้าที่ของ Conjunction เรียนแกรมม่า แกรมม่า แกรมม่าน่ารู้

สรุปแกรมม่าน่ารู้ 6 หน้าที่ของ Conjunction ฉบับเข้าใจง่าย

Home / ทีนวาไรตี้ / สรุปแกรมม่าน่ารู้ 6 หน้าที่ของ Conjunction ฉบับเข้าใจง่าย

เวลาจะสื่อสารภาษาอังกฤษทีไร ก็มักจะสับสนเรื่องการใช้คำเชื่อมอยู่ทุกที เพราะคิดคำไม่ออกและไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงให้ถูกแกรมม่า หรือถ้าใช้ผิด ๆ ถูก ๆ ออกไปก็กลัวว่าจะพูดให้คนอื่นฟังไม่เข้าใจ…น้อง ๆ คนไหนกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ละก็ หมดกังวลไปได้เลย วันนี้ขอสรุป 6 หน้าที่ของ Conjunction (คำสันธาน) ฉบับเข้าใจง่ายมาแชร์ให้ฟังกัน ดูกันเลย

6 หน้าที่ของ Conjunction
ฉบับเข้าใจง่าย


1. หน้าที่แบบ Addition

ซึ่งจะใช้เพื่อแสดงความเสริมกัน และทำให้ประโยคเหล่านั้นมีลักษณะคล้อยตามกันกันมากขึ้นค่ะ  โดยจะมีคำเชื่อมที่ทำให้ประโยคดูสมูทมากขึ้น อาทิ

and (และ)

besides (นอกจาก)

as well as (และ,เช่นเดียวกันกับ)

in addition (และ)

furthermore (ยิ่งไปกว่านั้น)

both … and (ทั้ง … และ)

not only … but also (ไม่เพียงแต่ … แต่ยัง)

in addition (และ)

moreover (ยิ่งไปกว่านั้น) เป็นต้น

2. หน้าที่แบบ Contrast

ซึ่งจะใช้เพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ขัดแย้งกันในประโยค โดยจะมีกลุ่มคำเชื่อมที่เสริมให้ประโยคในเชิงปฏิเสธ ดังนี้

although / though/ even though/ even if (ถึงแม้ว่า)

however (อย่างไรก็ตาม)

but (แต่)

still (ยังคง)

yet (แต่กระนั้น)

nonetheless/nevertheless (แต่กระนั้นก็ตาม)

no matter what (ไม่ว่าอะไรก็ตาม)

no matter how (ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม) เป็นต้น

3. หน้าที่แบบ Condition

ซึ่งจะใช้ในประโยคที่ต้องการบอกเงื่อนไขของการกระทำเป็นต้นว่า ถ้าฉันทำอย่างนี้ เธอต้องทำอย่างนั้น โดยจะมีกลุ่มเชื่อมที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับการกระทำในประโยค อาทิ

if (ถ้า)

unless (ถ้าไม่)

in case (ในกรณีที่)

as long as (ตราบเท่าที่)

supposing (that) (ในกรณีที่ว่า)

providing / provided (that) ( ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า)

on condition (that) ( ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า) เป็นต้น

4. หน้าที่แบบ Cause/Affect

ซึ่งจะใช้ในประโยคที่ต้องการแสดงความเป็นเหตุเป็นผลในประโยค โดยจะมีกลุ่มคำเชื่อมที่ใช้บอกสาเหตุและผลของการกระทำ ดังนี้

because/as/since/for (เพราะว่า , เนื่องจาก)

so/therefore/thus/hence (ดังนั้น) เป็นต้น

5. หน้าที่แบบ Time

ซึ่งจะใช้เพื่อขยายความการกระทำ/เหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด โดยจะมีคำเชื่อมที่ใช้เน้นการกระทำในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ

as/while ( ขณะที่)

as soon as ( ทันทีที่)

since ( ตั้งแต่)

until/till ( จนกระทั่ง)

when ( เมื่อ)

whenever ( เมื่อใดก็ตามที่)

before ( ก่อนที่)  after ( หลังจากที่)

soon after ( ภายหลังไม่นาน) เป็นต้น

 6. หน้าที่แบบ illustration

ซึ่งจะใช้ในประโยคเพื่อยกตัวอย่างหรือขยายความในประโยคให้เข้าใจมายิ่งขึ้น โดยจะมีกลุ่มคำเชื่อมที่ใช้ขยายความดังกล่าว อาทิ

for example (ตัวอย่างเช่น)

for instance (ตัวอย่างเช่น)

like (เช่น)

such as (เช่น)

including (เช่น)   เป็นต้น

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับ 6 หน้าที่ของ Conjunction ที่จะต้องเจอบ่อย ๆ  ถ้าเข้าใจหลักการใช้กันแล้วก็อย่าลืมหยิบมาพูดและเขียนกันให้บ่อยขึ้นนะคะ เพราะภาษาอังกฤษยิ่งฝึกใช้บ่อย ก็จะยิ่งแม่นขึ้น สำหรับใครที่อยากเข้าใจหลักการใช้แกรมม่าได้คล่องกว่านี้ และอยากรู้หลักแกรมม่าที่จำเป็นสำหรับการใช้สอบ ห้ามพลาด! สามารถลงคอร์สภาษาอังกฤษกับ TUTOR ME กันได้เลย >>> สรุปหลักแกรมม่าที่ต้องรู้สำหรับการสอบทุกประเภทและทุกสนามสอบ