กลอนเสี่ยวจีบทอมทุกแบบ ที่ดี้ต้องรู้

Home / ทอมดี้ / กลอนเสี่ยวจีบทอมทุกแบบ ที่ดี้ต้องรู้

ห้ามพลาดนะคะ กับ กลอนเสี่ยวจีบทอมทุกแบบ ที่ดี้ต้องรู้ ท่องไว้เลยก็ได้ เผื่อเจอทอมแบบไหนสไตล์ไหนได้จีบถูก ถ้าพร้อมแล้วเราไปท่องกลอนนี้พร้อมๆ กันค่ะ รับรองว่า อ่านไป ยิ้มไปแน่นอน

tumblr_m5c59uqCcc1qcgghio1_500

กลอนเสี่ยวจีบทอมทุกแบบ ที่ดี้ต้องรู้ 

จี บ ท อ ม รู ป ห ล่ อ ต้ อ ง ง้ อ เ ก่ ง

จี บ ท อ ม เ รี ย น เ ก่ ง ต้ อ ง ใ ห้ ส อ น

จี บ ท อ ม ซื่ อ บื้ อ ต้ อ ง อ อ น ซ อ น

จี บ ท อ ม ใ จ ร้ อ น ต้ อ ง ผ่ อ น ต า ม

จี บ ท อ ม ร ว ย ท รั พ ย์ ต้ อ ง ไ ฮ โ ซ

จี บ ท อ ม คุ ย โ ม้ ต้ อ ง ห มั่ น ถ า ม

จี บ ท อ ม ห ล า ย ใ จ ต้ อ ง ห ล า ย ต า ม

จี บ ท อ ม ล ว น ล า ม ต้ อ ง รั ก น ว ล

จี บ ท อ ม น่ า รั ก อ ย่ า จี บ เ ล่ น

จี บ ท อ ม เ ยื อ ก เ ย็ น อ ย่ า ใ จ ร้ อ น

จี บ ท อ ม รุ่ น น้ อ ง ต้ อ ง ห มั่ น ส อ น

จี บ ท อ ม รุ่ น พี่ ต้ อ ง เ ชื่ อ ฟั ง

จี บ ท อ ม นิ สั ย ดี ต้ อ ง ดี ด้ ว ย

จี บ ท อ ม ห ล่ อ ร ว ย อ ย่ า ใ ช้ เ ก่ ง

จี บ ท อ ม อ า ร ม ณ์ ดี ต้ อ ง ค ลื่ น เ ค ร ง

จี บ ท อ ม เ อ า ใ จ เ ก่ ง ต้ อ ง ขี้ ง อ น

จี บ ท อ ม ต อ แ ห ล อ ย่ า ไ ป จี บ มั น

จี บ ท อ ม ห วั ง ฟั น ใ ห้ ห่ า ง เ หิ น

จี บ ท อ ม ขี้ ย า ใ ห้ รี บ เ มิ น

จี บ ท อ ม ขี้ เ ขิ น ต้ อ ง ห ล อ ก ล ว ง

จี บ ท อ ม ขี้ เ ห ง า ต้ อ ง โ ท ร ห า

จี บ ท อ ม เ ล่ น กี ฬ า ต้ อ ง แ อ บ ป ลื้ ม

จี บ ท อ ม นั ด เ จ อ อ ย่ า ขี้ ลื ม

จี บ ท อ ม ขี้ หึ ง ต้ อ ง รั ก เ ดี ย ว

จี บ ท อ ม บ้ า นไ ก ล ต้ อ ง คิ ด ถึ ง

จี บ ท อ ม ลึ ก ซึ่ ง ต้ อ ง ห่ ว ง ห า

จี บ ท อ ม ป า ก ห ว า น ต้ อ ง เ จ้ า น้ ำ ต า

จี บ ท อ ม ใ จ ก ล้ า ต้ อ ง ชื่ น ช ม

จี บ ท อ ม ผิ ว ค ล้ ำ เ ร า ต้ อ ง ข ว า

จี บ ท อ ม ผิ ว ข ว า เ ร า ต้ อ ง ส ว ย

จี บ ท อ ม บ้ า ก า ม เ ร า ก็ ซ ว ย

จี บ ท อ ม ห น้ า ส ว ย ร ะ วั ง (เลส) เ บี้ ย น

เป็นยังไงบ้างคะ รู้แล้วใช่ม๊า ว่าทอมเขาก็มีหลายแบบหลากนิสัย เวลาจะจีบทั้งทีก็ต้องเข้าให้ถูกทาง จะได้ไม่ผิดหวังเนอะ หากเพื่อนคนไหนทำตามแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไร บอกให้ทราบกันด้วยนะคะ อยากรู้ๆๆ^^

ข้อมูล เพจ Clυβ Ŧõм ღ Ðίίź Min’z No’Perfect