จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับปริญญา แต่งกายตามเพศสภาวะ

ข่าวดี!! ม.เชียงใหม่ อนุญาตผู้สำเร็จการศึกษา แต่งกายตามเพศสภาวะได้

Home / ทอมดี้ / ข่าวดี!! ม.เชียงใหม่ อนุญาตผู้สำเร็จการศึกษา แต่งกายตามเพศสภาวะได้

ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยที่อนุญาติ ผู้สำเร็จการศึกษา แต่งกายตามเพศสภาวะได้ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง และล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้อนุญาตแต่งกายตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

ข่าวดี!! ม.เชียงใหม่ อนุญาตผู้สำเร็จการศึกษา
แต่งกายตามเพศสภาวะได้

โดยทาง twitter : graduatedcmu52 ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ ถึง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขออนุญาตแต่งกายตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากเพศกำเนิด และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันหลักการที่ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศกำเนิดโดยมีแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแต่งกายฯ

2.ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดและประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน  เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถร้องขอต่อมหาวิทยาลัยได้ โดย

2.1 ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะตามแบบฟอร์มคำขอทั่วไป ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยให้ผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย และให้คณะกลั่นกรองในเบื้องต้นเป็นรายกรณี โดยมีการสืบข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ของผู้เสนอขอแต่ละรายว่า ได้ปฏิบัติตนหรือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด เพื่อประกอบคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย

2.2 ให้คณะรวบรวมข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

3.คำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 ให้เป็นที่สิ้นสุด

4.ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะ หรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 จะมีขึ้นในวันซ้อมใหญ่ และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 และ 23 มกราคม 2561

ครุย เครื่องแบบแห่งความภาคภูมิใจ

ที่มาข้อมูลจาก twitter : graduatedcmu52