Let’s go shopping ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเวลาไป shopping

Let’s go shopping ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเวลาไป shopping

เวลาที่เราไปซื้อของ นอกจากจะต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสิ่งของเหล่านั้นที่เราจะซื้อแล้ว เราควรรู้ประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการสนทนาบ่อยๆ อีกด้วย