ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่

โลกเปลี่ยน – สื่อเปลี่ยน – คนเปลี่ยน DigiM มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็น Smart Person  ที่สามารถสร้าง Smart Media เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อให้เป็นเงิน