10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015

Home / การศึกษา / 10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015

Quacquarelli Symonds หรือ QS ของประเทศอังกฤษ ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2015 (QS World University Rankings by Subject 2015) ไว้ ซึ่งการตัดสินคะแนนก็มาจากหลายๆ ส่วนรวมกัน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเสียงทางวิชาการ,  ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน และจำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง นอกจากนี้ผลอันดับก็แบ่งออกตาม สาขาวิชา ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพราะมี 10 มหาวิทยาลัยของไทย และอีก 19 สาขาวิชาติดอันดับดีที่สุดในโลกปี 2015 .. 10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015

10 มหา'ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015

Quacquarelli Symonds จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2015 จาก ..

1. Academic reputation ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey ในปี 2015 จำนวน 85,062 ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

2. Employer reputation ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey ในปี 2015 จำนวน 41,910 ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก

3. Research citations per paper จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์กว่า 17.3 ล้านฉบับ จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier

และ จัดแบ่งสาขาวิชาทั้งหมดออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1.กลุ่ม Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ Art & Design, English Language & Literature, History, Linguistics, Modern Languages, Philosophy

2.กลุ่ม Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ Architecture, Chemical Engineering, CiviI & Structural Engineering  Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

3.กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์)

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่ Agriculture & Forestry, Biological Sciences, Dentistry , Medicine , Pharmacy & Pharmacology, Psychology, Veterinary Science

4.กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ)

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่  Physics & Astronomy, Mathematics, Environmental Sciences, Earth & Marine Sciences , Chemistry, Materials Sciences, Geography

5.กลุ่ม Social Sciences (สังคมศาสตร์)

ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา ได้แก่  Accounting & Finance, Business & Management,  Communication & Media Studies, Development Studies, Economics & Econometrics, Education, Law, Politics & International Studies,  Sociology, Statistics

10 มหา'ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015
10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015

10 มหา’ลัยไทย ติดอันดับ 19 สาขาวิชาดีที่สุดในโลกปี 2015

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ติดอันดับ 18 สาขาวิชา

ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลกอยู่ที่อับดับ 243 ของโลก และเป็น อันดับ 1 ในประเทศไทย มีสาขาวิชาติดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลกถึง 18 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ ..

อันดับ 51-100 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาภาษาสมัยใหม่ (Modern Languages)

2.สาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี)

3.สาขาวิชา Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

อันดับ 101-150 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่  

1.สาขาวิชา  Linguistics (ภาษาศาสตร์)

2.สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)

3.สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

4.สาขาวิชา Materials Sciences (วัสดุศาสตร์)

5.สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

อันดับ 151-200 จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา)

2.สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

3.สาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการผลิต)

4. สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ,

5.สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์) ,สาขาวิชา Chemistry (เคมี) , สาขาวิชา Accounting & Finance (บัญชีและการเงิน)

อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา  Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อันดับ 301-400 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา Mathematics (คณิตศาสตร์)

2.สาขาวิชา Physics & Astronomy (ฟิสิกส์และดาราศาสตร์)

 2. มหาวิทยาลัยมหิดล : ติดอันดับ 5 สาขาวิชา

อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

อันดับ 101-150 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

2. สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)

อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา Chemistry (เคมี)

3. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ติดอันดับ 4 สาขาวิชา

อันดับ 151-200 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่

1.สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา)

2. สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา  Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 4 สาขาวิชา

อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

อันดับ 201-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

6.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

อันดับ 39 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

8.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 1 สาขาวิชา 

อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

ขอบคุณข้อมูล P-Dome.com,www.pantip.com/topic/33595606,Topunivercity.com, http://www.topuniversities.com/university-rankings