การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58

Home / การศึกษา / การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58

การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น.

cats 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกเข้าศึกษา รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) ปี 58

รายละเอียดประกาศฯ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ

2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือก ได้ 1 อันดับ

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ

โดยรายละเอียดการรับสมัคร และเลือกอันดับ ของผู้สมัครแต่ละคณะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ admission3.atc.chula

แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิค

– นักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558 โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาให้พร้อมก่อนกำหนดการรับสมัครและจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

– สำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 แล้ว ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้อีกนะคะ

หลังจากทำการสมัครเรียบร้อย ติดตามรายละเอียด ดังนี้

– ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ วันที่ 2-6 มีนาคม 2558
– ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง วันที่ 6-9 มีนาคม 2558

** โปรแกรมคำนวณคะแนน การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

**ตัวอย่าง วิธีคิดผลการเฉลี่ย วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25 เฉพาะกรณีเลือกคณะวิทยาศาสตร์

cats 3
cr. http://www.atc.chula.ac.th/

ขอบคุณข้อมูลและภาพ atc.chula