ม.เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

Home / การศึกษา / ม.เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก (เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ-นอกเวลาราชการ) ถ้าเพื่อนๆ คนไหนสนใจ ดูรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้จาก ข้อมูลข้างล่างนี้เลยค่ะ ^^

ม.เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ (ทุกคณะเลือกเรียนได้หลายสาขา)

ปริญญาโท

หลักสูตรมหาบัณฑิตหลายสาขา ได้แก่ บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, ศิลปศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาเอก

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลายสาขา ได้แก่รัฐประศาสนศาสตร์, นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ติดต่อสอบถาม : มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3  ซ.รามอินทรา 1  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220

โทร. 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 112-114  http:// www.krirk.ac.th และ www.facebook.com/krirk.uni

ม.เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2495 จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2538

เมื่อปี พ.ศ. 2495 นั้น ในชื่อ โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ โดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากท่านมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงาน นับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ทำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มีความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาได้เปิดแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการเพิ่ม และพัฒนาเป็น โรงเรียนเกริกวิทยาลัย และยกฐานะเป็น เกริกวิทยาลัย เปิดสอนปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ และพัฒนาเป็น สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) และ มหาวิทยาลัยเกริก ดังเช่นปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมาดารา-นักแสดง และบุคคลสำคัญ ที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่มากมาย อาทิ จินตหรา สุขพัฒน์, ออย ธนา, หยาดทิพย์ ราชปาล เป็นต้น

ม.เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก

คณะที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยเกริก

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยสื่อสารการเมือง หลักสูตรสื่อสารการเมืองแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ชมรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกริก

 • ชมรมพุทธศาสตร์
 • ชมรมร้องประสานเสียงและเชียร์
 • ชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ชมรมการตลาด
 • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • ชมรมจาวเหนือ
 • ชมรมหมู่เฮาชาวอีสาน
 • ชมรมมุสลิมสัมพันธ์
 • ชมรมดนตรี
 • ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 • ชมรมสโมสรนักศึกษา
 • ชมรมกีฬา
 • ชมรม IT
 • ชมรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ