มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

Home / การศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58 .. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จัดสอบโดย สทศ. โดยมีองค์ประกอบการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตดังต่อไปนี้ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58
คณะที่เปิดรับสมัครตรง ปี 58 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทย์ศาสตร์
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะพลศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ปี58

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปศึกษาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต, รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา

ได้ที่ระบบงานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.swu.ac.th/doc/10000122623.pdf

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5721-14 / 0-2649-5000 : 1 5716, 1 5717, 1 5665

ขอบคุณที่มา P’ Ying  Eduzoneshttp://admission.swu.ac.th/