จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58

Home / การศึกษา / จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58

ข่าวด่วนสำหรับน้องๆ ตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58 ขยายโอกาสให้โควตาเต็มที่หากมีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมใช้เคลียรริ่งเฮาส์ แก้ปัญหานักเรียนกั๊กสิทธิ์เบียดที่เด็กแอดมิชชั่น

จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58 (3) ok
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า ขณะนี้ มจษ. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้โอกาสการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจจำนวนมาก เปิดรับสมัครเกือบทุกสาขาวิชา ยกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เนื่องจากหลังสูตรดังกล่าวต้องมีการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาชีพ จำเป็นต้องมีการสอบวัดความรู้ทั้งด้านวิชาการ ความสามารถทางด้านวิชาชีพประกอบ จำนวน 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและชีวภาพ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รวม 42 สาขาวิชา

จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58 (1)
จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ 2.75 ตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา

3. มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ทั้งนี้ในบางสาขาวิชาอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้นำระบบเคลียรริ่งเฮาส์มาใช้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อส่งรายชื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางป้องกันการกั๊กที่เรียนทำให้อีกหลายคนต้องเสียสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ” นางพิมลรัตน์ กล่าว

รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าวต่อว่า หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

– คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาชุมชน ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรมศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์ และออกแบบนิเทศศิลป์) สารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขานิติศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คหกรรมศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

จันทรเกษม เปิดโควตาเรียนดี กว่า 40 สาขาปี 58 (2)
โควตาเรียนดี

– คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์ฯ การประชาสัมพันธ์ฯ วิทยุกระจายเสียงฯ ) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

– คณะเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต

“ทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการสอบคัดเลือกขึ้นอยูกับคณะที่สาขาวิชาสังกัดกําหนด ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2557 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://eadmission.chandra.ac.th สำหรับโควตาเรียนดี หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต สมัครได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ http://ora.chandra.ac.th/chidoc/ ” รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าว

เรียบเรียง teen.mthai.com