มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558

Home / การศึกษา / มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558

มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558 จากทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-24 พ.ย. 57 นี้แล้ว วันนี้ทีนเอ็มไทยจึงนำข้อมูลรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ มาฝากน้องๆ ดังนี้

7

มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558

– ตารางสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558

มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558  (2)

– คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ

1. กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

– กำหนดการ 7 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558  (3)

– กำหนดการรับสมัครสอบและชำระเงิน  7 วิชาสามัญ

มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558  (4)

– ค่าสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ

คาสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

– จังหวัดที่เปดสนามสอบ 7 วิชาสามัญ

จำนวน 45 จังหวัด ได้แก่

– ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อางทอง ลพบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค พิษณุโลก เพชรบูรณ

– ภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแกน เลย สกลนคร อุดรธานี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร กาฬสินธุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม

– ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม นาน

– ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

– ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ ตรัง ปตตานี พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล นราธิวาส

– การเลือกสนามสอบและการจัดสนามสอบ 7 วิชาสามัญ

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบใน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี จะต้องเลือก กลุ่มเขตพื้นที่(อำเภอ/เขต) ที่ประสงค์จะสอบด้วย โดยเลือกได้ 3 อันดับ เรียงจากความต้องการสอบมากไปน้อย จากทั้งหมด 10 กลุ่มเขตพื้นที่(อำเภอ/เขต)

มาแล้ว กำหนดการรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2558  (5)

สทศ. จะจัดสนามสอบให้ ผู้มีสิทธิ์สอบในกลุ่มที่ 1 ตามลำดับที่เลือก ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มที่ 1 จะได้สอบ ณ สนามสอบใดสนามสอบหนึ่งที่อยู่ใน กลุ่มเขตพื้นที่(อำเภอ/เขต) ที่ผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มที่ 1 ได้เลือกไว้ในลำดับที่ดีที่สุดที่สามารถจัดให้เข้าสอบได้ โดยพิจารณาจาก เลขที่ใบสมัครของผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจากน้อยไปหามาก

กรณี ผู้สมัครสอบรายใดดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบด้วยใบสมัครหลายใบ การพิจารณาจะยึดตาม เลขที่ใบสมัครที่มากที่สุดของผู้สมัครรายดังกล่าว

หาก สทศ. ไม่สามารถจัดสนามสอบให้ ผู้มีสิทธิ์สอบในกลุ่มที่ 1 ตามลำดับที่เลือก ทั้ง 3 อันดับได้ เนื่องจากที่นั่งในสนามสอบทั้ง 3 อันดับไม่เพียงพอ สทศ. จะจัดให้เข้าสอบ ณ สนามสอบอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากที่ตั้งของสถานศึกษาที่ระบุในใบสมัคร หรือ พื้นที่ที่ยังว่างอยู่ในจังหวัดนั้น

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบใน จังหวัดอื่นๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เลือกเฉพาะ จังหวัด ที่ประสงค์จะสอบ เพียงจังหวัดเดียว เท่านั้น

สทศ. จะจัดสนามสอบให้ ผู้มีสิทธิ์สอบในกลุ่มที่ 2 เข้าสอบ ณ สนามสอบของจังหวัดที่เลือกไว้

นอกจากนี้เพื่อนๆ น้องๆ ยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ และเข้าไปสมัครสอบได้ที่  การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา สทศ.

cr. niets.or.th, eduzones