เกาหลีมอบทุนการศึกษาเด็กไทยถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Home / การศึกษา / เกาหลีมอบทุนการศึกษาเด็กไทยถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ล่าสุดมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลีมอบทุนการศึกษาเด็กไทยถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นจำนวน 5 ทุน หากน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังนี้เลยค่ะ…

dvKMYlS

เกาหลีมอบทุนการศึกษาเด็กไทยถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชานาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ซึ่งมุ่งเน้นใน ๓ สาขาวิชา ไดแก่ (๑) Supercapacitor (๒) Graphene และ (๓) Three-dimensional printing technologies ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. ทุนที่รับสมัคร จํานวน ๕ ทุน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในหน่วยทุน
๒.๑.๒ เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕

– ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนอื่นๆ” พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้

– ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพัน ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิ์การรับทุนในภายหลัง จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของประเทศไทยและโอกาสได้รับความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholarship2557/SKKU.pdf

ที่มา eduzones.com