กยศ.ออกเกณฑ์ใหม่ กู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย

Home / การศึกษา / กยศ.ออกเกณฑ์ใหม่ กู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย

มีข่าวอัพเดทสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาให้ทราบนะคะ ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการออกมาแจ้งว่าการกู้กยศ.ออกเกณฑ์ใหม่ กู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย ในระดับการเรียนทั้งมัธยมปลายสายสามัญและในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ให้มีความสุดหินมากขึ้น รวมถึงต้องมีการคัดกรองสถานศึกษาก่อนที่จะจัดสรรเงิน กยศ.ให้อีกด้วย…

110214395
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.

กยศ.ออกเกณฑ์ใหม่ กู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (2 ก.ย.57) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เน้นว่า การปล่อยกู้กยศ.ต้องกู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย โดยเริ่มจากต้องการการคัดกรองสถานศึกษาที่จะจัดสรรเงิน กยศ.ให้ก่อน

โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคไว้ว่า

1.จะต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

2.มีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (สมศ.)

3. ต้องมีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ส่วนระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี

1. จะต้องเปิดสอนมาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

2. มีโครงการที่มุ่งจิตอาสาฯ

3. หลักสูตรที่เปิดสอนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา ผ่านการประเมินของสกอ.ตลอดจนมีผลการรับรองจากสมศ.ด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินนั้น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ผู้ที่จะยื่นกู้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 2.00

– ส่วนระดับปวช. ปวช. และ ปวส. ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพราะต้องการส่งเสริมให้มีการเรียนสายอาชีพมากขึ้น

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงิน ในระดับระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี

– ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.00

– รวมทั้งต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาด้วย

นอกจากนี้ผู้กู้รายเก่าที่จะเลื่อนชั้นปี หากจะกู้ต่อได้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 เช่นกันทุกภาคเรียน และยังต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อภาคการศึกษา โดยต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา

ยังไงทีนเอ็มไทย ก็ขอฝากสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะ การที่กยศ. มีเกณฑ์ที่ต้องใช้เกรดเฉลี่ยสะสมเป็นหลักแบบนี้ น้องๆ จะต้องเริ่มตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นมากๆ เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์กู้เรียนเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ผ่านทุกคน และสำหรับน้องๆ ที่กู้เรียนจนจบการศึกษาไปแล้วก็อย่าลืมหรืออย่านิ่งเฉยในการชำระค่ากยศ.คืนนะคะ เพราะน้องๆ รุ่นหลังกำลังรอโอกาสในการศึกษาต่ออีกหลายคน

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com

ข้อมูล nation