4 มหาวิทยาลัยไทยติด Top100 กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่

Home / การศึกษา / 4 มหาวิทยาลัยไทยติด Top100 กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่

สุดยอด 4 มหาวิทยาลัยไทยติด Top100 กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

00
4 มหาวิทยาลัยไทยติด Top100 กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่

 4 มหาวิทยาลัยไทยติด Top100 กลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่

Times Higher Education 2014 มหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ จัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 100 มหาวิทยาลัย จาก 22 ประเทศ ปี 2014 โดยมี 4 มหาวิทยาลัยไทยติดอันอยู่ด้วยคือ

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับที่ 89
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 29
– มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 52
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันที่ 85

โดยยึดระเบียบวิธีวิจัยและตัวชี้วัดปกติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 13 ตัวชี้วัดจากภาคอุตสาหกรรมและสายตานานาชาติที่มองมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้ป็นการจัดอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นครั้งแรก โดยกลุ่มประเทศ”BRICS” ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้แก่ ประเทศจีน บราซิล รัสเซีย แอฟริการใต้และอินเดีย เป็นการย้ายเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 5 ประเทศ รวมกับกลุ่มประเทศ Emerging Economies เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

 

 

 

ข้อมูล eduzones