แสตมฟอร์ด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่

Home / การศึกษา / แสตมฟอร์ด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่

แสตมฟอร์ด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่ ?มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด?สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ ตระหนักดีถึงการขาดความมั่นใจของนักศึกษาใหม่เมื่อต้องเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย?แสตมฟอร์ดจึงนำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต

แสตมฟอร์ด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่

แสตมฟอร์ด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษารูปแบบใหม่

โดยเน้นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนในปีแรกควบคู่ไปกับเนื้อหาของสาขาวิชาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนในปีที่สองและสามจะปรับเนื้อหาให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสมดุล เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และเนื้อหาการเรียนในปีสุดท้ายจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของแสตมฟอร์ดจึงเปรียบเสมือนการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้นักศึกษาไทยที่ขาดความมั่นใจกลายเป็นบุคลากรผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพทางภาษา ที่พร้อมก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในสายงานระดับสากล

หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษา ครอบคลุมกว่า 10 กลุ่มวิชาเฉพาะทางที่หลากหลาย อาทิ การจัดการธุรกิจสายการบิน,?การจัดการธุรกิจการเงินการธนาคาร,?การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,?การจัดการธุรกิจขนส่ง,?การตลาด,?การสื่อสาร และการโฆษณา เป็นต้น รายวิชาเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เฉพาะที่สามารถแบ่งปันให้กับผู้เรียนได้อย่างละเอียด

หัวใจของหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของแสตมฟอร์ด คือเหล่าคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมทุ่มเทและกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและความสนุกสนานในการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีทั้งความรู้ความสามารถในสาขาวิชา และความเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษระดับสูงไปพร้อมกัน

หลักสูตรการเรียนการสอนของแสตมฟอร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนา ?ทักษะเพื่อความสำเร็จในการทำงานจริง? อาทิ การแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ การคิดเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ซึ่งทำให้บัณฑิตจากแสตมฟอร์ดเป็นบุคลากรที่มีความโดดเด่นในตลาดงานอย่างแท้จริง อีกทั้งหลักสูตรยังถูกออกแบบให้ ?นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้? โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา และปูเส้นทางสู่การเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งการเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายลอรีเอทระดับสากลที่เชี่ยวโยงกับมหาวิทยาลัยในกว่า 29 ประเทศทั่วโลก ทำให้แสตมฟอร์ดมีการประสานงานกับองค์กรธุรกิจรายใหญ่ระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของนายจ้าง และนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา เมื่อสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของแสตมฟอร์ด นักศึกษาจึงมีโอกาสมากกว่าในการได้เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป???? ?

หลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาแสตมฟอร์ดคือ ?วิธีสร้างความมั่นใจในทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด? ซึ่งสามารถเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารผ่านระบบสนับสนุนการเรียนชั้นเลิศ เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด?กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์?http://www.stamford.edu?หรือ?https://www.facebook.com/stamfordthailand