10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน

Home / การศึกษา / 10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน

ใกล้เข้าสู่ยุคอาเซียนเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ เรื่องของภาษา การเรียนรู้ระหว่างประเทศนั้นก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของวัยรุ่นอย่างเรามากขึ้น ตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่างก็เกิดคณะ-สาขาใหม่ๆขึ้นมา เพื่อเตรียมพร้อมรับยุคอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ เด็กนักเรียน นักศึกษาอย่างเราก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นกัน ถ้าน้องๆ เพื่อนๆ คนไหนที่กำลังเลือก/ตัดสินใจ สาขาเรียนที่อยากเรียนอยู่ ทีนเอ็มไทยมี 10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน มาฝากกันคะ ซึ่งทั้ง 10 สาขาวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ดีทีเดียว อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความต้องการในอนาคต สามารถสร้างอาชีพให้เพื่อนๆ ได้ถ้ารู้จักการวางแผนที่ดีด้วยนะคะ ^^

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : วิศวกรรมการแพทย์

1.?วิศวกรรมการแพทย์

หรือเรียกอีกชื่อว่า?ชีวเวช (biomedical engineering)?หรือ?วิศวกรรมการแพทย์ (medical engineering)

เป็นสาขาวิชาที่นำเอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เช่น ความรู้กลศาสตร์ของไหล นำมาใช้กับการทำหัวใจเทียม หลอดเลือดเทียม , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (mathematical modeling) ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง

รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง เช่น นำมาอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง, ความรู้ทางกลศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใช้ในการหุ่นยนต์นำการผ่าตัด เทคโนโลยีในเครื่องมือผ่าตัด เครื่องส่องดูอวัยวะในร่างกาย อุปกรณ์จ่ายยาอัตโนมัติ ข้อต่อหรืออวัยวะเทียม เครื่องวิเคราะห์สัญญาณหัวใจหรือสมอง อุปกรณ์ตรวจสอบระบบน้ำตาลในเลือด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ การออกแบบสร้างอุปกรณ์พิเศษที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ไปจนถึงการสังเคราะห์โพลิเมอร์นำส่งยาเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงการศึกษาและวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางการแพทย์ต่างๆ

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ ต่อไปนี้ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ นาโน วัสดุ หรือแม้แต่ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาก็มีประโยชน์ในสาขานี้ รวมถึงความรู้ในสาขาแพทยศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน :

1. มหาวิทยาลัยมหิดล (แห่งแรกของประเทศไทย)
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : ทัศนมาตรศาสตร์

2.?ทัศนมาตรศาสตร์

ทัศนมาตรศาสตร์ หรือถ้าเป็นที่ม.รังสิตจะเรียกว่า??ทัศนศาสตร์? ถือเป็นสาขาที่มีคนเรียนน้อย และแน่นอนก็จบน้อยตามไปด้วย แต่ความต้องการ ?มีสูง?

วิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์เป็นการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจและทดสอบระบบการมองชัดของสายตา การทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา ตรวจคัดกรองสายตาที่ผิดปกติส่งต่อแพทย์ตามความเหมาะสม และแก้ไขฟื้นฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยการใช้แว่นตาเลนส์สัมผัสหรือคอนแท็คเลนซ์ และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตาซึ่งไม่รวมถึงการแก้ไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตาหรือโรคทางตาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของการหักเหของแสงการแก้ไขความผิดปกติโดยการใช้ยาหรือการผ่าตัด และการใช้เลเซอร์ชนิดต่างๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน :

1. มหาวิทยาลัยรังสิต

2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3.?วิศวกรรมการเงิน?(Financial Engineering)

สาขาวิศวกรรมการเงิน??(Financial Engineering) เป็นทักษะที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ และ การเงิน มาบูรณาการรวมกัน?โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยจะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา โดยในชั้นปี 3 และปี 4 จะสามารถให้นักศึกษาสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน เช่น?CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)?ของประเทศไทยและ?CFA (Chartered Financial Analyst)ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน :

1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (แห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาในด้านนี้)
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : มีเดียทางการแพทย์

4.?มีเดียทางการแพทย์

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (Medical & Science Media)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ และผลิตสือทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการผลิตสื่อทางด้านเสียง กราฟฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3 มิติ และสามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการวินิจฉัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ และการวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านแพทย์ และสาธารสุขให้สูงขึ้น

และสามารถชี้นำแนวทาง ในการพัฒนาศาสตร์ด้านมีเดียทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ตลอดจนปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในวงการวิชาชีพ?โดยผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้ปริญญาบัตร เทคโนโลยีบัณฑิต (มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์) หรือ Bachelor of Technology (Medical and Science Media)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน :

  • ?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

5.?นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

1. ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • นิเทศศาสตร์เกษตร (Agricultural Communication)

เป็นสาขาวิชาที่สามารถนำเอาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกรและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและสาขาอื่นๆ ได้เพื่อให้การพัฒนาระบบการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. ปริญญาตรี สื่อสารการกีฬา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สื่อสารการกีฬา (Sport Communication)

คนไหน อยากแนว อยากเป็นนักข่าวสายกีฬา ต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต ในหลักสูตร การสื่อสารการกีฬาครับ โดยเฉพาะหลักสูตรนี้มีวิชาน่าเรียนอย่าง การถ่ายภาพกีฬา โครงการการสื่อสารและแคมเปญทางด้านกีฬา และการจัดการเกมส์กีฬาเป็นต้น

3. ปริญญาตรี นวัตกรรมสื่อสารมวลชน?คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ (convergence journalism)

เป็นการศึกษาหลักการและภารกิจของงานสื่อสารมวลขน โดยฝึกฝนการนำเสนอข่าวแบบคอนเวอร์เจนซ์ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ เน้นเพิ่มพูนทักษะในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอข่าวในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในห้องปฏิบัติการและในองค์กรสื่อมวลชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่แวดวงอาชีพด้านวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

  • การสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Communication)

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาแนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ฝึกสร้างสรรค์งานสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ และเพิ่มพูนทักษะการการใช้เครื่องมือและผลิตสื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม โดยเน้นการออกฝึกงานจริงในภาคธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

6.?การศึกษาตลอดชีวิต?(Lifelong Education)?

เป็นสาขาวิชาซึ่งเป็นศิลปะในการสอนโดยอาศัยแนวคิดที่ว่า?”คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดโอกาสทางการศึกษา”?คนทุกคนสามารถศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน องค์กรทุกองค์กรต้องจัดการศึกษาเพื่อทุกคนในสังคม และสังคมต้องเอื้อประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ทุกคน?”Education for All and All for Education”

นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ จะเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต เกิดเจตคติที่ดี ทั้งนี้สามารุประยุกต์เอาความรู้ ทักษะทางการศึกษามาใช้กับตนเอง และสามารถจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวมได้นั่นเอง

วิชาที่สำคัญในการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตนี้ที่สำคัญ เช่น?จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สื่อการศึกษาเบื้องต้น เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ การวางแผนพัฒนาและปรัชญาแนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดการสภาพการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล?โดยผู้เรียนต้องเข้าใจในหลักการสอนคนทุกเพศทุกวัย และจัดการสอนให้เหมาะสมตามวัยและตามความสามารถของแต่ละบุคคล

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์

7.?สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์

สาขาวิชาที่เกิดใหม่จากการรวมศาสตร์หลายๆศาสตร์ทางสังคมศาสตร์มาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และอื่นๆ ซึ่งเรียกการนำหลายๆศาสตร์มาประยุกต์ใช้นี้ว่า?สหวิทยาการ (Interdisciplinaly) มี?6 หลักสูตร จาก 2 มหาวิทยาลัยด้วยกัน

1. ปริญญาตรี?สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (Leadership Studies)?วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง?Bachelor of Arts (Leadership Studies)?นี้นั้น เป็นการพัฒนาหลักสูตร ของสาขาวิชาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และการเมือง ให้มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้สาขาต่างๆที่จะมีส่วนพัฒนาภาวะผู้นำชัดเจนเพิ่มขึ้นครับ เป็นการศึกษาความรู้หลากหลายของวิชาทางสังคมศาสตร์ ทั้งรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา?และอีกหลายแขนงเพื่อทำให้บัณฑิตเป็นคนที่รู้รอบและรู้กว้างซึ่งสอดรับกับภาวะในปัจจุบันที่สังคมไทยต้องการคนที่มีทักษะในการทำความเข้าใจหลายศาสตร์ทางสังคมศาสตร์และสามารถนำมาประยุกต์ในในชีวิตประจำวันและการทำงานได้

2. ปริญญาตรี สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรีสหวิทยาการสังคมศาสตร์?Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies of Social Science)?จะผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ชัดเจนในการจัดการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์คือ ศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ?มนุษยศาสตร์ ?พฤติกรรมศาสตร์ ?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ?และศาสตร์ในแนวประยุกต์อื่น ๆ โดยจะต้องมีลักษณะการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการ คือมีการเรียนการสอนลักษณะให้เอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาโยงใยให้เห็นความเชื่อมโยงไม่ใช่สอนแบบแยกส่วน ?ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนลักษณะสหวิทยาการนี้จะทำให้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถแบบองค์รวมที่นำไปใช้ประโยชน์จริงได้ ?และจากความเข้มแข็งในด้านการเรียนการสอนนี้ จะสามารถนำไปพัฒนาใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปได้

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

8.?วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

หลายคนที่ชอบเล่นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือ เกมส์ออนไลน์ (Game Online) รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยี ห้ามพลาด -?วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้?เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ชาญฉลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ศึกษาวิธีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว ?ทั้งจากมุมมองของ?วิศวกรซอฟต์แวร์?ที่เน้นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ?และจากมุมมองของ?วิศวกรความรู้?ซึ่งเน้นกรรมวิธีการสร้าง ?สกัดและจัดการกับความรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล

หลักสูตร ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนให้นิสิต นักศึกษาได้นำความรู้ ด้านทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง และเน้นการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกด้วย โดยการศึกษาจะศึกษาความรู้พื้นฐานด้าน?วิศวกรรมคอมพิวเตอร์?กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้ง ?กระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบ นอกจากนี้ยังศึกษาด้านวิศวกรรมความรู้ ?และมีวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และด้านวิศวกรรมความรู้ เช่น การทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล และระบบช่วยตัดสินใจ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิด?หลักสูตรปริญญาตรี?วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ เช่น

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : อาเซียนศึกษาและภาษาอาเซียน

9.?อาเซียนศึกษาและภาษาอาเซียน

อันที่จริงหลักสูตรการเรียนในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานั้น มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 14 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการปริญญาตรี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หรือ (Southeast Asian Studies)?ขึ้นในมหาวิทยาลัย

1.?ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?สาขาวิชาพม่าศึกษา ศูนย์พม่าศึกษา?คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?สาขาวิชาภาษามลายู และสาขาวิชามลายูศึกษา??คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?สาขาภาษาเขมร และ สาขาภาษาเวียดนาม?ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา โครงการภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน
10 สาขาวิชาใหม่มาแรง เตรียมพร้อมอาชีพในอนาคตสู่อาเซียน : การจัดการภูมิสังคมและการจัดการภูมิวัฒนธรรม

10.?การจัดการภูมิสังคมและการจัดการภูมิวัฒนธรรม

เพื่อนๆ คนไหนที่พร้อมรับกับกระแสการทำงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบด้านงานด้านการพัฒนา งานการจัดการ รวมถึงสนใจความรู้เกี่ยวกับด้านสังคม วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นแล้วหละก็ พลาดไม่ได้กับสาขาวิชาใหม่อย่าง?”การจัดการภูมิวัฒนธรรม”?และสาขาวิชา?”การจัดการภูมิสังคม”??วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม?วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภูมิวัฒนธรรม?Bachelor of Arts (Geo-Cultural Management)?เป็นการผลิตบัณฑิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษากลับไปรับใช้ถิ่นบ้านเกิด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม บนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดโอกาสให้เยาวชนชายขอบได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาครับ โดยนักศึกษาต้องเรียนองค์ความรู้ในการพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น?เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยต้องศึกษาที่วิทยาเขต องครักษ์ 2 ปี และวิทยาเขตที่แม่สอด จังหวัดตาก 2 ปี รวม 4 ปี

2.?ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม?วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม?Bachelor of Arts (Geosocial-Based Management)?มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ เน้นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่พัฒนาผู้เรียนให้มีโลกทัศน์กว้างไกล คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในคุณค่าของในวิถีพอเพียง สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้บัณฑิตยังเป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลท่ามกลางความแตกต่างและความหลากหลายของชนชั้นทางสังคม

การจัดการภูมิสังคมจะเรียนลึกในเรื่อง?วิถีชีวิตและธรรมชาติ กสิกรรมและธรรมชาติ อาหารและการเกษตร วิทยาการชุมชนและเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน?ซึ่งล้วนเป็นวิชาที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนครับ ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายกในชั้นปี ที่ 1 และ 2 และเรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สระแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว ในชั้นปี ที่ 3 และ 4

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก?http://blog.eduzones.com/tonsungsook/106814