หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

Home / การศึกษา / หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

ในอนาคตการที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องก้าวออกไปไกลมากกว่าคำว่า ?ในประเทศ? การเตรียมพร้อมที่ดี ย่อมหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมทางด้านการศึกษา?ในวันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาเพื่อนๆ?ไปที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อพบกับทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านภาษาแต่ต้องการยกระดับตนเองให้มีอนาคตที่เหนือกว่าคนอื่นกับหลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC
หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย มี 2 หลักสูตร คือหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ?แต่ส่วนในหลักสูตรนานาชาติยังมีจำนวนนักศึกษาไม่มากเนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ ไม่กล้า กลัวจะเรียนไม่ไหว แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไป เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุคที่มีการเปิดการค้าเสรีอย่างเต็มตัว แค่หลักสูตรภาษาไทยคงไม่พอ

หลักสูตร 2 ภาษา?หรือ Bilingual Program…ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอนมีทั้งหมด 4 คณะ 6 สาขาวิชา ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcasting) สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising), คณะบัญชี (Accounting), คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (Marketing) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) และคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management) เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เข้าทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC
หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

หลักสูตรนี้จะทำให้การเรียนด้วยภาษาอังกฤษสนุกและไม่ยากอย่างที่คิด สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนด้วยหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนรู้ให้มีการปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดระยะเวลาหลักสูตร โดยคณาจารย์และมืออาชีพชั้นนำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอาทิ Chris Delivery และ AndrewBiggs ตลอดจนทัศนศึกษาในต่างประเทศ ทั้งในแถบอาเซียน และยุโรป เพื่อสร้างความรอบรู้ทางด้านความคิด และความรู้ที่เป็นสากล สามารถปรับตัวเข้ากับความแตกต่างหลากหลาย มีศักยภาพและความพร้อมสูงต่อการแข่งขันในระดับสากล นอกจากหลักสูตรแล้ว ที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งแวดลอ้มสร้างสรรค์ ที่ประกอบไปด้วย อาคาร อุปกรณ์การเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย

หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC
หลักสูตร 2 ภาษา ทางเลือกใหม่สู่ AEC

หากเพื่อนๆ หรือน้องๆ คนไหนสนใจหลักสูตร 2 ภาษาทางเลือกใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bilingual.bu.ac.th/