U-NET คืออะไร

Home / การศึกษา / U-NET คืออะไร

มาอีกแล้วจ้า! เมื่อ?สทศ. จะจัดให้มีการสอบ U-NET หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา โดยให้เริ่มในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเรื่องนี้ได้ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!?ทำเอานักศึกษาปวดหัวไปตามๆ?กัน .. แล้วนักศึกษาอย่างเราๆ ต้องทำตัวอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันคะ?U-NET คืออะไร

คลิ๊ก! ข่าวใหม่ล่าสุด >> เผย 27 มหาวิทยาลัยเตรียมรับมือการสอบ U-NET <<

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา

U-NET คืออะไร

?U-NET?หรือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะพูดสั้นๆให้เข้าใจนั่นก็คือ เป็นการวัดความรู้เด็กป.ตรีก่อนเรียนจบ นั่นเอง?การสอบ ?U-NET เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF? โดยจะใช้สอบกับนักศึกษาปริญาตรีชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาในมหาวิทยาลัยที่ สมัครใจในการเข้าร่วมสอบ ซึ่งจะมีการสอบ 4 วิชาดังนี้

1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต

3.การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy)

4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

และในปี 2558 จะเพิ่มอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา?แต่ก่อนจะผ่านเข้ามาถึงนักศึกษาทั่วประเทศ ?สทศ. ได้ให้นักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปี 2557 จะได้ทดลองสอบก่อน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา

เสียงนิสิตนักศึกษา ประท้วงการสอบ?U-NET

เกิดกระแสต่อต้านกันยกใหญ่ โดยนิสิตนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการสอบ??U-NET เพราะหลายคนก็ได้ให้ความเห็นว่านิสิตและนักศึกษาบางคณะจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของสายอาชีพนั้นๆ ที่ตนได้เรียนมาอยู่แล้ว เหตุนี้จึงไม่จำเป็นและเห็นว่าใช้เงินโดยใช่เหตุ และไม่เกิดประโยชน์ และการที่จะเอาผลสอบ?U-NET ส่งให้บริษัทที่ตนเข้าทำงานพิจารณา ควรจะให้นายจ้างพิจาณาตัดสินใจเองจะดีกว่า

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา

นอกจากนี้ ยังมี?ทัศนะเกี่ยวกับ U-NET ของ อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์?อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พูดเอาไว้ว่า ..

“ในคณะแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชา มันมีธรรมชาติต่างกัน บางสาขาเน้นการทำวิทยานิพนนธ์/ภาคนิพนธ์ หรือศิลปนิพนธ์ ดนตรีนิพนธ์ บางสาขาเป็นการสอบแบบประมวลความรู้ (Comprehensive) ซึ่งต้องเขียนวิเคราะห์และยังอาจมีการสอบปากเปล่าด้วย บางสาขาไม่มีสอบหรือต้องทำรายงานเล่มใหญ่ แต่มันจะเรียกผ่านได้ก็มาจากการพัฒนาทักษะ (skill) อย่างมากจนอาจารย์ให้ผ่าน

ถ้าอธิบายระบบสอบ U-Net ว่าดี มันก็คงดีสำหรับคนคิดเท่านั้น เรพาะคาดหวังว่ามันจะยกระดับคุณภาพนักศึกษา แต่คุณภาพของนักศึกษามันต้องมาจากการสั่งสมความรู้

U-Net จึงเป็นระบบที่ซ้ำซ้อน ไม่มีหลักประกันที่เห็นผลได้จริง เพราะไม่เคยทดลองด้วยหลักสถิติมาก่อน ไม่มีใครรู้คุณภาพของข้อสอบ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ เพราะมองว่าเด็กคิดไม่เป็น และทำให้นักศึกษาต้องเสียเวลาเปล่าแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองในทางอื่น”

แล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของ?การวัดความรู้เด็กป.ตรีก่อนเรียนจบ หรือ??U-NET กันคะ มาพูดคุยกันหน่อยจ้า ^^

ขอบคุณข้อมูล เฟสบุ๊ค?ต่อต้านการสอบ U-Net จากสทศ.