Top 10 โครงการรับตรง

Home / การศึกษา / Top 10 โครงการรับตรง

น้องๆคนไหนที่กำลังมองหาที่เรียนต่อ วันนี้ teen.mthai มี?Top 10 โครงการรับตรง มาฝากน้องๆกันคะ เผื่อว่าใครสนใจ หรือเก็บไว้เป็นตัวเลือกในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ^^

รับตรง, มหาวิทยาลัย, ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 2557, ตารางสอบ,

Top 10 โครงการรับตรง?

1.?รับตรง?โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์?วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจําปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

2.?รับตรง?โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์?มหาวิทยาลัยขอนแก่น?ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

3.?รับตรง?โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์?มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3)

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

4.?รับตรง?(รอบ 2)?มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา?ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด?

5.?รับตรง?คณะศิลปกรรมศาสตร์?มหาวิทยาลัยบูรพา?ประจำปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

รับตรง, มหาวิทยาลัย, ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 2557, ตารางสอบ,

6.?รับตรง?คณะนิติศาสตร์?มหาวิทยาลัยขอนแก่น?ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

7.?รับตรง?คณะเศรษฐศาสตร์?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์?วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

8.?รับตรง?หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์?มหาวิทยาลัยสยาม?ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

9.?โครงการรับตรง?หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ?มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์?ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

10.?รับตรง?สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต?มหาวิทยาลัยมหิดล?วิทยาเขตนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557

>>>?รายละเอียดทั้งหมด

ที่มา Eduzones.com