การเรียนสายสามัญ จบ ม.3 จบ ม.3 เรียนต่ออะไรดี ม.ปลาย สายสามัญ เทคนิคการเรียน เรีบนจบแล้วทำอะไร เรียนต่อ เรียนต่อม.ปลาย เรียนต่ออะไรดี

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายสามัญอะไรดี

Home / การศึกษา / จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายสามัญอะไรดี

วันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาแนะนำน้องๆ ที่ จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี ในชั้นม.4 ขึ้นไปจะเรียนสายอะไร หลายคนอาจจะกำลังสับสน ไม่รู้ว่าสายที่เราจะเลือกเรียนต่อนั้น จะเหมาะกับตัวเองหรือไม่ มีแนวโน้มการเรียนจบแล้วต่อคณะอะไรได้บ้าง? ไม่ต้องงงอีกต่อไป เพราะทีนเอ็มไทย จะมาไขข้อข้องใจ แผนการเรียนสายสามัญเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้เองค่ะ

โดยหลักๆ แล้ว แผนการเรียนสายสามัญ จะมี 4 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่

1. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)

2. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ)

3. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-ภาษา (ศิลป์-ภาษา)

4. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-สังคม (ศิลป์-สังคม)

เหตุผลที่ต้องใส่ใจกับการเลือก แผนการเรียนสายสามัญ

 • เราต้องอยู่กับมันไปถึง 3 ปี ถ้าเรียนแล้วไม่ชอบ น้องๆ อาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายซากได้
 • ถ้าเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด ก็ส่งผลต่อเกรดรวม ซึ่งเป็นผลลูกโซ่ไปถึงการเข้าเรียนในอนาคต
 • บางคณะในมหาวิทยาลัยกำหนดแผนการเรียนในระดับม.ปลาย ไว้ โดยเฉพาะรับตรงที่จะกำหนดค่อนข้างเยอะ
 • ถ้าจะขอย้ายสายอาจจะลำบาก บางที่ก็ย้ายไม่ได้ ต้องเข้า ม.4 ใหม่

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อ
สายสามัญอะไรดี

1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต

น้องๆ ต้องมุ่งเน้นใน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษา น้องๆ ที่ต้องการเลือกแผนการเรียนนี้ควรมี ความสามารถพื้นฐานในด้าน

 • การคิดคำนวณ
 • มีระเบียบวิธีในการคิดคำนวณ
 • สามารถอธิบายเหตุผล
 • วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
 • เข้าใจภาษา
 • ตีความ
 • สื่อความหมายได้ดี
 • ตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการ การมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม

เรียนสายวิทย์-คณิต
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • แพทยศาสตร์ – พยาบาลศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์ – สาธารณสุขศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์ – ทันตแพทย์ศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์ – กายภาพบาบัด

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พลังงานและวัสดุ
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ทรัพยากรธรรมชาติ

1.3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับน้องๆ ที่ฝันอยากสร้างแบบ ออกแบบโครงสร้างตึก ต้องเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 กลุ่มเกษตรศาสตร์

 • เกษตรศาสตร์
 • ประมง
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • เทคโนโลยีอาหาร

1.6 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

 1. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 2. การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาการจัดการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

1.7 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมใครที่รักการสอน ขอแนะนำคณะนี้เลย

1.8 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑณศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

1.9 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 คณะนี้น่าสนใจเช่นกันค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะ เหมาะกับเด็กศิลป์ภาษามากที่สุด แต่คนที่เรียนสายวิทย์ ก็สามารถเรียนได้ไม่มีปัญหาค่ะ

2. มาดูกันต่อที่ แผนการเรียนศิลป์-คณิต

น้องๆ ต้องเน้นในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษา ดังนั้นน้องๆ ที่จะเลือกเรียนแผนนี้ ควรจะต้องมีความสามารถพื้นฐาน

 • ด้านคณิตศาสตร์
 • ด้านภาษา
 • การคิดวิเคราะห์ด้านจินตนาการ
 • พื้นที่ ระยะทาง ขนาด ทรวดทรง
 • ด้านการจดจำรายละเอียด เป็นหลัก

เรียนสายศิลป์-คณิต
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง

2.1 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สายนี้น้องๆ ก็ยังสามารถเข้าเรียนต่อในสายได้ในคณะ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,โรงแรม

2.2 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • ครุอุตสากรรม

2.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศิลปกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม

2.4 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์ – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์ – โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์ – วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ – นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนสาสตร์

3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

สายนี้จะมุ่งเน้นให้น้องๆ เรียนใน กลุ่มวิชาสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ดังนั้น น้องๆ ที่จะเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรจะมีความสามารถพื้นฐานทางด้าน

 • การใช้และความเข้าใจภาษา
 • การจดจำรายละเอียดต่าง ๆ
 • เหตุผลในการคิดวิเคราะห์

เรียนสายศิลป์-ภาษา
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง

3.1 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ได้แก่

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,โรงแรม

3.2 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • ครุอุตสากรรม

3.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศิลปกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรมและภาพพิมพ์

3.4 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนสาสตร์

4. แผนการเรียนศิลป์-สังคม

มุ่งเน้นให้น้องๆ เรียนใน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนั้น น้องๆ ที่เรียนแผนการเรียนนี้จึงจำเป็นต้องมีความสามารถพื้นฐานใน

 • ด้านการใช้และเข้าใจภาษา
 • การจดจาสิ่งต่าง ๆ
 • มีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์

เรียนสายศิลป์-สังคม
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

4.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนสาสตร์

4.2 กลุ่มบริหารธุรกิจ และ การจัดการท่องเที่ยว

 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาการจัดการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

4.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม

 

อ้างอิง cpw.ac.th ,eduzones.com, gplusacademy.com