โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า

Home / การศึกษา / โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

จากกระทู้ ?เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล ของ พลอยชมพู?จะเห็นได้ว่า พลอยชมพู ได้เรียน?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช??… สงสัยใช่ไหมละว่า?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช?คืออะไร? อย่ามั่วแต่สงสัย ไปรู้จัก โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กันดีกว่า

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง?บันทึกการเรียนของพลอยชมพู?/ www.stou.ac.th

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช?

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช?ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา แม้ไม่สำเร็จการศึกษาระดับใด?เข้าสู่ โครงการเรียนล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสัมฤทธิบัตร (เรียน 4 เดือน) ที่มุ่งให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพแขนงวิชาสาขาต่างๆเป็นการเสริมองค์ความรู้ระหว่างที่เรียนในชั้นเรียน ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ นักเรียน?โครงการสัมฤทธิบัตร?สามารถเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ เมื่อสอบผ่านจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ ในชุดวิชาและรายวิชานั้นๆ และ สามารถสะสมชุดวิชา/รายวิชา โอนเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญตรี ได้อีกด้วย

 • ผู้เรียนตาม โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?จะต้องเรียนด้วยตนเอง ตามระบบ การสอนทางไกล ซึ่งเป็นวิธีการให้การศึกษาถึงบ้านและบริการ?ถึงตัวผู้เรียนและเข้าสอบในวันเสาร์และอาทิตย์
 • ผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?สามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย?จัดขึ้นได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และเทปเสียง/ซีดีประจำชุดวิชา ที่จัดไว้อย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกว่า ชุดวิชา
 • ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของ?หลักสูตรอุดมศึกษาทั่วไป
 • รายวิชาแต่ละรายวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตทวิภาค
พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

การโอนชุดวิชา โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?เข้าในหลักสูตรปริญญาตรี

 • ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาใดใน โครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ ในชุดวิชา/รายวิชานั้นๆแล้ว?เมื่อสมัครเป็น?นักศึกษาปริญญาตรีของ มสธ. สามารถนำชุดวิชา/รายวิชามาขอโอนเข้าใน?หลักสูตรปริญญาตรีได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน ที่เข้าศึกษาใหม่ หรือกำลังศึกษา
 • นักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถเข้าศึกษา?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?ควบคู่ไปด้วย และขอโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้นได้ จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น สามารถลงทะเบียนเรียนใน?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?นี้ไปพร้อมกันได้ และยังนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมวิชาที่เรียน?ในชั้นเรียน
 • สามารถเก็บสะสมชุดวิชาที่สอบผ่าน ใน โครงการสัมฤทธิบัตร โอนเข้าเรียนต่อ?ในหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ.

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

10 ชุดวิชายอดฮิต โครงการสัมฤทธิบัตร

 • 10111 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์
 • 10151 ชุดวิชาไทยศึกษา
 • 32204 ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น
 • 40101 ชุดวิชาความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 ชุดวิชากฎหมายมหาชน
 • 41211 ชุดวิชากฎหมายแพ่ง : บุคคล นิติกรรม สัญญา
 • 41451 ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
 • 81427 ชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 81428 ชุดวิชาพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

เริ่มเรียน โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?ต้องทำอย่างไร?

 1. ดูคุณสมบัติและเตรียมเอกสารเสียก่อน http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN3.html
 2. เข้าไปเลือกคณะและวิชาเอกก่อน ว่าในอนาคตต้องการเรียนอะไร ทำงานสายไหน ? http://www.stou.ac.th/Courses/
 3. เลือกคณะที่ต้องการเรียน – พิมพ์ข้อมูลคณะและวิชาเอกนั้นๆ – จัดเก็บใส่แฟ้ม (เขาจะมีบอกว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง)
 4. เลือกรุ่นที่จะลงสมัคร http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN2555.asp? ณ วันที่ 10/11/55 จะเป็นรุ่น 82 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม2555 (จดจำชื่อรุ่นไว้ด้วยว่ารุ่นทีเท่าไหร่)
 5. เข้าไปที่ตารางสอบ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN7.html
 6. คลิก ” ตารางสอบ ” ในรุ่นนั้นๆ ข้างในจะมีบอกไว้ว่าจะ “สอบวิชาไหน”- “วันไหน” – “เวลาเท่าไหร่”
 7. เลือกวิชาที่ตรงกับคณะ-วิชา-เอกที่คุณต้องเรียนเท่านั้น
 8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN5.html ( เตรียมเงินไว้ก่อนเลยวิชาละ 800-1000 บาท )
 9. ดาวน์โหลดใบสมัคร?โครงการสัมฤทธิบัตร? http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/learnWWW-2/index.html (?หรือจะซื้อตาม 7-11 ก็ได้ )
 10. การสมัครเรียนทางไปรษณีย์ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/chaina48/indexchaina48.html
 11. หลังจากส่งใบสมัครไปแล้ว โทรไปเช็คด้วยค่ะว่าเจ้าหน้าที่รับใบสมัครเรียบร้อยรึเปล่า
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
 • โทรศัพท์ 0 2504 7711-12 /?โทรสาร 0 2503 3379

จากนั้นจะมีเอกสารจากม.ส.ธ. ส่ง บัตรนักศึกษา?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?มาให้หนังสือก็จะส่งตามมาค่ะ