เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

Home / การศึกษา / เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

พลอยชมพู ญานนีน ภารวีไวเกล

พลอยชมพู ประวัติพลอยชมพู?ญานนีน ภารวีไวเกล?

อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที … เพลงฮิตติชาตยอดนิยมสำหรับคนแอบรัก ที่ได้ พลอยชมพู?มาเล่นเป็น?นางเอกไกลแค่ไหนคือใกล้ ( นางเอกตอนเด็กไกลแค่ไหนคือใกล้ )?ซึ่ง teen.mthai.comได้มีโอกาสสัมภาษณ์?พลอยชมพู ถึง การเรียนของพลอยชมพู ที่ได้ยินมาว่า “?พลอยชมพูเรียนทางไกล?เป็นการเรียนที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ซึ่งหลายคนไม่เคยทราบ หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน “?จะแปลกและแตกต่างการศึกษาธรรมดายังไง? ตาม ทีนเอมไทย ไปดูกันเลยจ้า

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง บันทึกการเรียนของพลอยชมพู? /?สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล?หรือ?สถาบันการศึกษาทางไกล

? ?การศึกษาทางไกล หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและมวลประสบการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อโดยผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องพบกันเป็นประจำ (Asian Development Bank, 1997 : FORWORD) แต่ผู้สอนจะถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ความรู้และมวลประสบการณ์ต่างๆ ไปทางสื่อ ซึ่งอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอื่นๆ?ผู้เรียนจะศึกษาหาความรู้จากสื่อเหล่านี้ในลักษณะการเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไปยังสถาบันการศึกษา แต่จะเรียนรู้อยู่กับบ้านหรือที่ทำงาน สามารถกำหนดเวลาเรียน สถานที่เรียนและจะต้องบริหารการเรียนด้วยตนเองภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

การพบปะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอาจจะกำหนดให้มีขึ้นบ้าง แต่น้อยครั้งมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนและซักถามประเด็นปัญหาในสิ่งที่เรียนด้วยตนเองไม่เข้าใจหรือเป็นการสรุปหรือฝึกทักษะที่สำคัญจากเนื้อหานั้นๆ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542:15)

สาระวิชาเรียนทางไกล

วิชาการเรียนทางไกล?ต้องเรียนตามที่ สถาบันการเรียนทางไกล?กำหนด?8 สาระวิชา เช่น ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – สุขศึกษา – สังคมศึกษา -วิทยาศาสตร์ – ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ฯลฯ (เอาแค่ 6 ก่อนนะคะ คิดไม่ออกในวินาทีนี้) และจะมี ข้อสอบอัตนัย ส่งมาที่บ้าน ข้อสอบนี้ก็เหมือนเขียนรายงานดี ๆ นี่เอง ต้องหาข้อมูล ต้องค้นคว้าตอบให้มากที่สุด ตรงประเด็นที่สุด เป็นคะแนนเก็บ 60คะแนน หลังจากส่ง ข้อสอบอัตนัย ไปแล้ว ก็ต้องเตรียม อ่านหนังสือที่?สถาบันการเรียนทางไกล มีให้ใช้ฟรี !

( การเรียนทางไกล บอกเลยว่า “ฟรีทุกอย่าง” อ่านหนังสือเยอะๆ ทำแบบทดสอบหนังสือติววิชา แล้วถึงเวลาไปสอบปลายภาค ซึ่งทุกคนจะสอบตามภูมิลำเนาของตนเอง สนามสอบจะอยู่ในระแวกบ้าน ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด)

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ เรียนทางไกล ?

หลักสูตรประเภท เรียนทางไกล?จะเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมาย การศึกษานอกโรงเรียน ที่มีอายุ? 15? ปีขึ้นไปที่สนใจและต้องการเรียนรู้เพื่อนำความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี ยกเว้นในบางหลักสูตรอาจกำหนดให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จำเป็นกับการเรียนรู้ในหลักสูตรนั้น ๆ

เรียนทางไกล?เรียนอย่างไร ?

หลักการของ?เรียนทางไกล?จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดการเรียนเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะเป็นสื่อประสม (multimedia) คือมีการใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นวีดิทัศน์ (VCD) แผ่นบันทึกเสียง (CD) และอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต รายการวิทยุ และรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้นนอกจากนี้ ในแต่ละหลักสูตรยังอาจกำหนดให้มีกิจกรรมเรียนรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเนื้อหา อาทิ

 • การสอนเสริม
 • การอบรม สัมมนาหรือเข้าค่าย
 • การศึกษาดูงาน
 • การฝึกทักษะหรือฝึกงาน
 • การสาธิตหรือทดลอง

เรียนทางไกล?เรียนที่ไหน?

เนื่องจากเป็นระบบ การเรียนทางไกล ผู้เรียนจึงสามารถเรียนด้วยตัวเองทั้งที่บ้านหรือที่ทำงานแล้วแต่เวลาที่ตนเองสะดวก?โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาการเรียน/จบหลักสูตร

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล?นานแค่ไหนจึงจบหลักสูตร??

ลักษณะของหลักสูตร การเรียนการสอน ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตร ประมาณ 3 ? 6 เดือน ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรโดยจะพิจารณาจาก

 1. ปริมาณและความยากง่ายของเนื้อหา
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ (เช่น เรียนเฉพาะเนื้อหาหรือเรียนภาคปฏิบัติ หรือต้องฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น)

วัดผลประเมินผลอย่างไร ? ? ? ?

ผู้?เรียนทางไกล?จะได้รับการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตร ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมทั้งในลักษณะของ

 • การประเมินตนเอง
 • การประเมินด้วยข้อทดสอบหรือสอบวัด
 • การประเมินทักษะหรือประสบการณ์

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล?จบแล้วได้อะไร ?

ผู้?เรียนทางไกล?ที่เรียนตามหลักสูตรประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผ่านการวัดผลประเมินผลตามวิธีการและเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ วุฒิบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้

 • เพิ่มคุณสมบัติ หรือ ศักยภาพในการสมัครงานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
 • เทียบโอนความรู้เข้าสู่หลักสูตรอื่น ๆ ตามเกณฑ์ และ วิธีที่แต่ละสถานศึกษากำหนด

เรียนทางไกล?ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ?

การสมัครและลงทะเบียน?เรียนทางไกล ในแต่ละหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนซึ่งประกอบด้วย ค่าสมัครเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดการเรียนทางไกลและสื่อประกอบ ค่าเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบหลักสูตร ซึ่งจะมีค่าลงทะเบียนแตกต่างไปตามเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

แนะนำหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน?เรียนทางไกล?ในปัจจุบัน?

 • การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ
 • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล