นักเรียน ประกวดคัดลายมือ สวยที่สุด ในประเทศ!

Home / การศึกษา / นักเรียน ประกวดคัดลายมือ สวยที่สุด ในประเทศ!

สกศ.จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย โดยจัดประกวดการคัดลายมือ หัวข้อ?”ทศพิธราชธรรม”?เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่ง ผลการประกวดนั้นก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่?นางสาวพิชญา กำเนิดสิงห์ ม.๖/๑?โรงเรียน?น้ำโสมพิทยาคม?ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน?โครงการ?ประกวดคัดลายมือ?ระดับชาติ

นักเรียน,โรงเรียน,ข่าวการศึกษา,วัยรุ่น,

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในหลายโอกาสเกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ทรงตรัสให้ทุกคน สงวน รักษา และธำรงอยู่ไว้ตลอด แต่ในปัจจุบันการศึกษารูปแบบใหม่ ใช้แท็บเล็ต ใช้คอมพิวเตอร์ เน้นการพิมพ์ทำให้คนไทยรวมถึง เด็กไทยหลงลืม ละเลยการเขียนภาษาไทย ถึงขั้นมีปัญหา แม้แต่ข้าราชการ เวลาเขียนบันทึกราชการอ่านไม่ออก ต้องทบทวนหลายรอบจนเกิดความล้าช้า ส่วนเด็กไทยก็เขียนไม่สละสลวย อ่านยากหลายคนเขียนผิด ซึ่งในอดีตมีวิชาคัดไทย ทำให้เขียนภาษาไทยงดงามเป็นวัฒนธรรมที่พึงรักษา

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า สกศ.จึงได้จัดโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา โดยจัดประกวดการคัดลายมือ หัวข้อ “ทศพิธราชธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมธำรงรักษาภาษาของชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย

คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมี คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษมแม่นกิจ เป็นประธาน ก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ให้แก่ เยาวชน ที่เข้าร่วมประกวดดังนี้

1. ด.ญ.ภรัณยา แกล้วเกษตรกรณ์ จากโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ป.4-6 ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษา8,000 บาท

2. ด.ญ.ชุติภา ภูมิรัตน จากโรงเรียนสาร-สาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ม.1-3 ได้รับถ้วยพระราชทานฯและเงินทุนการศึกษา 9,000 บาท

3. น.ส.พิชญา กำเนิดสิงห์ จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยากร จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ ม.4-6 ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษา 10,000 บาท

4. น.ส.ณัชชา พุทธพรหม ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษา 11,000 บาท

ส่วนผู้เข้ารอบสุดท้ายที่เหลือ 32 รายนั้น ก็ได้รับประกาศนียบัตรชมเชยพร้อมถ้วยรางวัลทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จนถึง 6,000 บาทครบถ้วนทุกราย

การศึกษา : นักเรียน ประกวดค้ดลายมือ สวยที่สุด ในประเทศ!

ที่มา?ที่มา 😕 สมาคมคนรักครอบครัวแห่งประเทศไทย และ ไทยแลนด์สู้สู้