16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี

Home / การศึกษา / 16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี

The Voice Thailand

ช่วงนี้ไม่ว่า เวทีการประกวดไหน จะเจอผู้เข้าประกวด ที่แสดงความสามารถพิเศษโดยการ ร้องเพลง?เล่นดนตรี (อย่างเช่น?น้องกลม the voice thailand?,?apple girl band วงดนตรีหญิงล้วนน่ารัก )?teen.mthai ก็เลยสงสัยว่าทำไม? เด็กสมัยนี้ เขา ร้องเพลง เล่นดนตรี เก่งกันจัง หลังจากนั้งค้นหาข้อมูลอยู่สักพัก(ใหญ่ๆ) ก็ไปเจอะ!คณะที่เปิด หลักสูตรสอนเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ! เรามาดูกันว่า มี มหาวิทยาลัยไหน? เปิดสอนหลักสูตรดนตรี กันบ้าง! ^_^

คณะดนตรี

หาข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้า มหาวิทยาลัยดนตรี กับ?16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี?

เราเริ่มต้นโดยการหาข้อมูลก่อนว่ามี มหาวิทยาลัย ไหน? เปิดสอนดนตรีบ้าง คณะอะไร ?เรียนอะไร? ?เลือก มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนดนตรีมาแนะนำให้ก่อน 16 มหาวิทยาลัย?และ จะแนะนำ มหาวิทยาลัยดนตรี?อื่นๆที่น่าสนใจให้ คุณได้ตัดสินใจในการเลือกที่เรียนในคราวต่อไปนะจ้ะ

ปล.ถ้าขาดตกบกพร่อง มหาวิทยาลัยไหนไป ต้องขออภัยและขอคำแนะนำด้วยนะค่า ! ^o^

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์?มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมเทียบเท่าสากล มีความรัก ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงศิลปะการดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

1. สาขาวิชาการแสดงดนตรี
2. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
3. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

http://www.music.su.ac.th

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-College เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนนักดนตรีควรต้องกระทำตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนจะต้องเรียนวิชาสามัญควบคู่ไปกับหลักสูตรที่เน้นด้านดนตรีอย่างเข้มข้น ได้ฝึกปฏิบัติกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และต้องแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำ

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี?Pre-College

เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรี เพื่อการศึกษาต่อในแขนงวิชาดนตรีระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) จัดการเรียนการสอน 2 แขนงวิชา คือ

 • แขนงวิชาดนตรีไทย
 • แขนงวิชาดนตรีตะวันตก

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านดนตรี สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้อง หรือประพันธ์เพลงได้ตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
 • วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
 • วิชาเอกละครเพลง
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
 • วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน

ในทุกๆ สาขา นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญทั่วไป วิชาดนตรีปฏิบัติ ทฤษฎีดนตรี เรียนรู้ถึงดนตรีในประวัติศาสตร์ และดนตรีอนาคต (เทคโนโลยีดนตรี) การเป็นวิทยาลัยดนตรีขนาดใหญ่ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะเข้ารวมวงปฏิบัติดนตรีได้สารพัดรูปแบบ และสะสมประสบการณ์จากกิจกรรมหรือการฝึกงานในหลากหลายลักษณะ

Home

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการสอนวิชาดนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ?ปัจจุบัน สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท โดยในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยวิชาเอก 3 สาขา

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 1. วิชาเอกดนตรีศึกษา
 2. วิชาเอกการสอนดนตรีไทย
 3. วิชาเอกการสอนดนตรีสากล

รูปแบบที่รับ ::?ระบบรับตรงแบบพิเศษ

 • โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้

มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งได้ดีพอสมควร โดยจะเน้นเฉพาะเครื่องดนตรีหลัก ในด้านดนตรีแบบฉบับ (ยังไม่เปิดรับนิสิตด้าน Popular และ Jazz) และควรมีความสนใจใฝ่รู้ในด้านศาสตร์ของการสอน

http://www.edu.chula.ac.th/musiced/

ภาควิชาดุริยางคศิลป์?คณะศิลปกรรมศาสตร์?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับชาติ และนานาชาติ เป็นเสาหลักและเป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน สร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม พึ่งพาตนเอง เสริมสร้างเครือข่ายและร่วมมือทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมโลก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
 • สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

http://www.faa.chula.ac.th

ภาควิชาดนตรี

ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาดนตรี เดิมชื่อว่า ภาควิชาศิลปนิเทศ ประกาศเป็นภาควิชาหนึ่งใน คณะมนุษยศาสตร์?ภาควิชาศิลปนิเทศ ประกอบด้วยสาขาวิชา 3 สาขา คือ?สาขาดนตรี?สาขาการแสดง?สาขาสื่อสารมวลชน

พ.ศ.2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีบ้างโดยแยกเป็น ดนตรีสากล และ ดนตรีไทย อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงหลักสูตรสื่อสารมวลชนเพื่อให้ทันสมัยเสมอ ส่วนสาขาการแสดงยังคงเปิดให้เรียนเป็นวิชาเลือก และวิชาพื้นฐานของ ภาควิชาศิลปนิเทศ

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?

 1. สาขาวิชาดนตรีไทย
 2. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

สาขาวิชาดนตรีไทย เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทยในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีมีการเรียนการสอนวิชาการในเรื่องต่างๆ ทฤษฎีดนตรีไทย?ประวัติดนตรีไทย?หลักการแต่งเพลง ?ดนตรีพื้นเมือง?คอมพิวเตอร์?การวิจัยทางดนตรี

http://music.human.ku.ac.th

วิทยาลัยดนตรี

วิทยาลัยดนตรี แห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี แห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนที่แห่งใดในสังคมที่สนิทสนมของนักดนตรีที่ทำงานร่วมกัน มีอิทธิพลต่อกันและกัน และเติบโตอย่างมาก วิทยาลัยดนตรีแห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความพร้อมในการส่งเสริม ช่วยเหลือนักศึกษาทืี่กำลังจะก้าวมาเป็นศิลปินอย่างมืออาชีพ วิทยาลัยดนตรีแห่งนี้ถูกเตรียมการอย่างโดดเด่นเพื่อช่วยนักดนตรีรุ่นใหม่ให้มีอาชีพเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญ ที่วิทยาลัยดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของพวกเขาโดยการใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ขั้นสูง โดยหลักสูตรใหม่นี้จะช่วยพัฒนาให้เกิดการฝึกสำรวจและคิดทดลองในเรื่องดนตรี อีกทั้งมอบพื้นฐานที่ใช้ได้จริงที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีเพื่อการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกเกี่ยวกับดนตรี

หลักสูตรดนตรีบัณฑิต?สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
 • แขนงวิชาการละครเพลง
 • แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
 • แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดีย
 • แขนงวิชาการแสดงดนตรี
 • แขนงวิชาการสอนดนตรี
 • แขนงวิชาการผลิตดนตรี

www.rsu.ac.th/music

คณะดนตรี

คณะดนตรี มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ?School of Music

นักศึกษาที่เลือกเรียนระดับปริญญาตรีใน คณะดนตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะได้มีโอกาสเรียนรู้แนวความคิด และเสริมสร้างความชำนาญใน ศาสตร์ทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจจากอาจารย์ที่มากด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ทางดนตรีจากประเทศที่มีชื่อเสียงทางดนตรี เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อิตาลี บัลกาเรีย บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย ในหลักสูตรซึ่งมี 142 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย 34 หน่วยกิต สำหรับการศึกษา วิชาพื้นฐานทั่วไป 6 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาวิชาเลือกเสรี และ 102 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจ โดยที่นักศึกษาสามารถ เลือกเรียนจาก 2 สาขาวิชา กล่าวคือ ธุรกิจดนตรี และการแสดงดนตรี นักศึกษาที่เลือกเรียนการแสดงดนตรีสามารถเลือกเรียนระหว่างดนตรีคลาสสิค และดนตรีแจส จากเครื่องดนตรีที่ตัวเองสนใจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?สาขาวิชาที่เปิดสอน?

 • สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)
 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance)

www.music.au.ac.edu

คณะดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พัฒนาบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สังคมต้องการ ?เป็นนักจัดการ สร้างงานได้ด้วยตนเอง

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 • ดนตรีศิลปะการแสดง

http//fineart.buu.ac.th

?คณะดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์?คณะศิลปกรรมศาสตร์?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์?รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์ โดยเน้นเทคนิคการปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ เน้นด้านการสอนทั้งศึกษาทั่วไป และทางวิชาชีพ ให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญวิชาชีพ

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาดนตรีสากล

http://www.fa.rmutt.ac.th

คณะดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?ประสานมิตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 • สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
 • สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล

www.fofa.swu.ac.th

คณะดนตรี

วิทยาลัยดุริยศิลป์?มหาวิทยาลัยพายัพ

ตอนนี้ของ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่?เป็น วิทยาลัยดุริยศิลป์?คำว่า ดุริยศิลป์ ครูมนตรี ตราโมท เป็นตั้งชื่อให้

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • ดนตรีแจ๊ส
 • ธุรกิจดนตรี
 • การแสดงดนตรี
 • ดนตรีศาสนา
 • การประพันธ์เพลง
 • ดนตรีศึกษา
 • ดนตรีเชิงพาณิชย์

http://music.payap.ac.th/

ข้อมูลจากคุณ?-*-

คณะดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาดนตรีไทย
 • สาขาดนตรีสากล
 • สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง

http//faa.kku.ac.th

คณะดนตรี

วิทยาลัยดุริยศิลป์? มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส.เป็น วิทยาลัยดุริยศิลป์ สอนตั้งแต่ ม.ปลาย จนถึง ป.เอก
สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 1. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (Western Music)
 2. แขนงวิชาดนตรีไทย?(Thai Uarncal Music)
 3. แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music)
http://www.music.msu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศิลปกรรมศาสตร์?มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีไทยลูกกรุง
 • ดนตรีไทยลูกทุ่ง

www.fa.ru.ac.th/

คณะดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์?มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • ดนตรี
human.cru.in.th

คณะดนตรี ราชภัฏจันทร์เกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ?มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 1. ดนตรีไทย
 2. ดนตรีสากล
http://music.chandra.ac.th/

คณะดนตรี

วิชาดนตรีสากล?มหาวิทาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิชาดนตรีสากล ?มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้นเป็นที่กำเนิดของการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ?ซึ่งสร้าง ครูอาจารย์ทางด้านดนตรี ไว้ทั่วประเทศ?เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน?ตอนนี้ได้สร้างตึกเรียนดนตรีใหม่ ที่สูงถึง 17ชั้น และเครื่องดนตรีใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีฮอล์แสดงคอนเสริด ใหญ่ 1ฮอ และห้องแสดงคอนเสริดเล็ก1 ห้อง และห้องเรียนห้องซ้อมส่วนตัวเกือบร้อย ห้องบันทึกเสียงคุณภาพอีก 2 ห้อง ห้องเครื่องสาย ห้องซ้อมวงซิม ห้องซ้อมวงดุริยางค์ สนามซ้อมวงโย..ฯลฯ?รองรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน โดยผ่านการสอบ พื้นฐาน ทางดนตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • วิชาดนตรีสากล

http://arcbs.bsru.ac.th

เพิ่มเติม

คณะศิลปนาฏดุริยางค์?สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์?FACULTY OF MUSIC AND DRAMA

คณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่ผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นเวลา ๒ ปี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ภาควิชาดุริยางคศิลป์

 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

ภาควิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

 • สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
 • แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)

http://fda.bpi.ac.th

 

thank :: ?มหาวิทาลัย ทุกสถาบัน นะคะ (โอ้ยตาลาย!)

music.su.ac.th/music.mahidol.ac.th/edu.chula.ac.th/musiced//music.human.ku.ac.th/rsu.ac.th/music/music.au.ac.edu/fineart.buu.ac.th/fa.rmutt.ac.th/fofa.swu.ac.th/faa.kku.ac.th/fineart.msu.ac.th//fa.ru.ac.th//cru.in.th/music.chandra.ac.th//arcbs.bsru.ac.th