รายชื่อ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

Home / การศึกษา / รายชื่อ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยรายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ทั้งหมด

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University ) :?http://www.chula.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Kasetsart University ) :?http://www.ku.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Thammasat University ) : ?http://www.tu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ( Srinakharinwirot University ) :?http://www.swu.ac.th

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( National Institute of Development Administration ) :?http://www.nida.ac.th

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (?King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok ) :?http://www.kmitnb.ac.th

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (?King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang ) :?http://www.kmitl.ac.th

8. มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University ) :?http://www.mahidol.ac.th

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร ( Silpakoen University ) :?http://www.su.ac.th

10. มหาวิทยาลัยบูรพา ( Burapha University) :?http://www.buu.ac.th

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan University ) :?http://www.nu.ac.th

12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( Maejo University ) :?http://www.mju.ac.th

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Chiang Mai University ) :?http://www.cmu.ac.th

14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Khon Kaen University ) :?http://www.kku.ac.th

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani University ) :?http://www.ubu.ac.th

16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University ) :?http://www.msu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Prince of Songkls University ) :?http://www.psu.ac.th

18. มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Thaksin University ) :?http://www.tsu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( Princess of Narathiwat University?) :?http://www.pnu.ac.th

20 มหาวิทยาลัยนครพนม ( Nakhon Phanom University ) :?http://www.npu.ac.th

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Suranaree University of technology ) :?http://www.sut.ac.th

22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( Walailak University ) :?http://www.wu.ac.th

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( King Mongkut’s University of Technology Thonburi ) :?http://www.kmutt.ac.th

24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( Mae Fah Luang University ) : ?http://www.mfu.ac.th

25. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 😕http://www.mbu.ac.th/

26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 😕http://www.mcu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเปิด (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)

1 .มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( Ramkhamhaeng University ) :?http://www.ru.ac.th

2 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( Sukhothaihammathirat Open University ) :?http://www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( Chiangrai Rajabhat University ) :?http://www.ricr.ac.th/

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( Chiangmai Rajabhat University ) :?http://www.cmru.ac.th/

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( Lampang Rajabhat University ) :?http://www.lpru.ac.th/

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( Uttaradit Rajabhat University ) :?http://www.uru.ac.th/

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( Kamphaengphet Rajabhat university ) :?http://www.rikp.ac.th/

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( Nakhon Sawan Rajabhat university ) :?http://www.nsru.ac.th/

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( Pibulsongkram Rajabhat university ) :?http://www.psru.ac.th/

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( Phetchaboon Rajabhat University ) : ?http://www.ripb.ac.th/

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( Loei Rajabhat University ) :?http://www.lru.ac.th/

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( Sakon Nakhon Rajabhat University ) :?http://www.snru.ac.th/

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( Udon thani Rajabhat University ) :?http://www.riudon.ac.th

12. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ( Rajabhat Maha sarakham University ) :?http://www.rmu.ac.th/

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( Nakhon Ratchasima Rajabhat University ) :http://www.nrru.ac.th/

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( Buriram Rajabhat University ) :?http://www.bru.ac.th

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( Surindra Rajabhat University ) :?http://www.srru.ac.th

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani Rajabhat University ) :?http://www.riubon.ac.th

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( Sisaket Rajabhat University ) :?http://www.sskru.ac.th/

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( Chaiyaphum Rajabhat University ) :?http://www.ksu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( Roi-et Rajabhat University ) : ?http://www.reru.ac.th

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( Rajanagarindra Rajabhat University ) :?http://www.rru.ac.th

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( Thepsatri Rajabhat University ) :?http://www2.rits.ac.th/

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา ( Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ) :?http://www.aru.ac.th/

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( Valaylongkorn Rajabhat University ) :?http://www.vru.ac.th

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( Rambhaibarni Rajabhat University ) :?http://www.qru.ac.th

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( Kanchanaburi Rajabhat University ) : ?http://www.rikc.ac.th/

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University ) : ?http://www.rinp.ac.th/

27. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ( PhetchaburiRajabhat University ) :?http://www.pbru.ac.th

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( Muban Chom Bung Rajabhat University ) :?http://www.mcru.ac.th

29.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ( Phuket Rajabhat University ) :?http://www.pkru.ac.th

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( Yala Rajabhat University ) :?http://www.yru.ac.th/

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Songkhla Rajabhat University ) :?http://www.riska.ac.th

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4?โทรสาร : 0-7539-2018

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ( Surat Thani Rajabhat University )?http://www.sru.ac.th/

34.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 😕http://www.chandra.ac.th

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( Dhonburi Rajabhat University ) :?http://www.dru.ac.th/

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( Rajabhat University )
http://www.bsru.ac.th

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( Phranakhon Rajabhat University )
http://www.pnru.ac.th/

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( Suan Dusit Rajabhat University. )
http://www.dusit.ac.th

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( Suan Sunandha Rajabhat University.)
http://www.ssru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University ) :?http://www.bu.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( Kasem Bundit University ) :?http://www.kbu.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( Dhurakijpundit University ) :?http://www.dpu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยเกริก ( Kirk University ) :?http://www.krirk.ac.th

5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( Saint John’s University ) :?http://www.stjohn.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( Mahanakorn University of Technology ) :?http://www.mut.ac.th

7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( Sripatum University ) :?http://www.spu.ac.th

8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( The University of the Thai Chamber of Commerce ) :?http://www.utcc.ac.th

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Assumption University ) :?http://www.au.edu

10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( South-East Asia University ) :?http://www.sau.ac.th

11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( Rattana Bundit University ) :?http://www.rbac.ac.th

12. มหาวิทยาลัยสยาม ( Saim University ) :?http://www.siam.edu

13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 😕http://www.eau.ac.th

14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( Pathumthani University ) :?http://www.ptu.ac.th

15. มหาวิทยาลัยชินวัตร ( Shinawatra University ) :?http://www.shinawatra.ac.th

16. มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) :?http://www.rsu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ( Webster University (Thailand) ) :?http://www.webster.ac.th

18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ( Stamford International University ) :?http://www.stamford.edu

19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( Hua Chiew Chalermprakiet University ) :?http://www.hcu.ac.th

20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( Christian University ) :?http://www.christian.ac.th

21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( Western University ) :?http://www.western.ac.th/

22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง ( Phakklang University ) :?http://www.tuct.ac.th

23. มหาวิทยาลัยพายัพ ( Payap University ) :?http://www.payap.ac.th

24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ( Chaopraya University ) :?http://www.cpu.ac.th

25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ( North-Chiang Mai University ) :?http://www.northcm.ac.th

26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern University ) :?http://www.neu.ac.th

27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( Vongchavalikut University ) :?http://www.vu.ac.th

28.มหาวิทยาลัยราชธานี ( Ratchatani College of Technology ) :?http://www.rtu.ac.th

29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( Hatyai University ) :?http://www.hu.ac.th

30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( Asian University of Science and Technology ) :?http://www.asianust.ac.th

31. วิทยาลัยดุสิตธานี ( Dusitthani College ) :?http://www.dtc.ac.th

32. วิทยาลัยทองสุข ( Thongsuk College ) :?http://www.thongsook.ac.th/

33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( Saint Louis College ) :?http://www.saintlouis.or.th

34. วิทยาลัยมิชชั่น ( Mission College ) :?http://www.missioncollege.edu

35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ( Rajapark College ) :?http://www.rajapark.ac.th/

36. วิทยาลัยราชพฤกษ์ 😕http://www.rc.ac.th/

37. วิทยาลัยแสงธรรม ( Saengtham College ) :?http://www.saengtham.ac.th

38. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
http://www.tct.ac.th/

39. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ( South-East Bangkok College )
http://www.sbc.th.edu

40. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( North Bangkok Collage )
http://www.northbkk.ac.th

41. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา – อินติ
http://www.stic.ac.th

42. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
http://www.bkkthon.ac.th

43. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ( Rachathani Udon College of Technology )
http://www.mua.go.th/~bphe/u_data/RUTC.htm

44. วิทยาลัยสันตพล ( Suntapol College )
http://www.santapol.ac.th

45. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern Polytechnic College )
http://www.polytechnic.ac.th

46. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ( College of Bhandit Asia C.B.A. )
http://www.cas.ac.th

47. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( Bundit Borihanturakit College )
http://www.bbc.ac.th/

48. วิทยาลัยนครราชสีมา ( Nakhonratchasima College )
http://www.nmc.ac.th/

49. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ( Chalermkarnchana College )
http://www.ckc.ac.th

50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( Southern College of Technology )
http://www.sct.ac.th

51. วิทยาลัยศรีโสภณ ( Srisophon College )
http://www.ssc.ac.th

52. วิทยาลัยตาปี ( Tapee College )
http://www.tapee.ac.th/

53. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ( Yala Islamic University )
http://www.yiu.ac.th/

54. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ( International Buddhist College )
http://www.ibc.ac.th

55. วิทยาลัยโยนก ( Yonok College ) :?http://www.yonok.ac.th

56. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ( Lumnamping College ) :?http://www.lpc.th.edu

57. วิทยาลัยพิษณุโลก 😕http://www.plc.ac.th/

58. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( Far Eastern College ) :?http://www.fareastern.ac.th

59 วิทยาลัยเชียงราย 😕http://www.crc.ac.th/

60. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง ( Lampang Inter-Tech College ) :?http://www.lit.ac.th/

61. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 😕http://www.siamtech.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รายชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล?ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Rajamangla University of Technology Thunyaburi )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_01.html

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( Rajamangla University of Technology Krungthep )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_02.html

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( Rajamangla University of Technology Tawan-ok )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_06.html

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( Rajamangla University of Technology Phranakon )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_03.html

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( Rajamangla University of Technology Srivijaya )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_09.html

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( Rajamangla University of Technology Lanna )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_08.html

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( Rajamangla University of Technology Suvanabhumi )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_05.html

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( Rajamangla University of Technology Rattanakosin )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_04.html

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( Rajamangla University of Technology Isan )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_07.html

10. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( Pathumwan Institute of Technology )
http://www.ptwit.ac.th/index.htm