ออกล่าสุด! คะแนนแอดมิชชั่นใหม่ทุกคณะ ที่จะเริ่มใช้ปี 2556

Home / การศึกษา / ออกล่าสุด! คะแนนแอดมิชชั่นใหม่ทุกคณะ ที่จะเริ่มใช้ปี 2556

คะแนนแอดมิชชั่นใหม่ทุกคณะ ที่จะเริ่มใช้ปี 2556 ?หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 5 นี้นะจ๊ะ …

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ?ที่ปรับ คือ?สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา?คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX 20% คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET 30% คะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT 20% และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2 30% เภสัชศาสตร์ GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT2 40%
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ?ปรับสาขา?วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ?GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และPAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% และPAT2 30% สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%
กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์?ปรับสาขา?เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร?GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%
กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ?รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 30% รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20% และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา
กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์?ปรับ สาขา?วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม?GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%
กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์?สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์?ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 30% และPAT1 20% พื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน รูปแบบที่ 2 GPAX 20% ,O-NET 30% ,GAT 30% และPAT7 20%
ศ.ดร.สมคิด?กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่ปรับครั้งนี้จะใช้ในการแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2556 โดยการปรับดังกล่าว เพื่อให้คณะสามารถคัดเลือดเด็กได้ตรงตามความถนัดที่แท้จริง และถือว่าเป็นการปรับเล็ก ไม่ใช่การปรับใหญ่ดังนั้น ทปอ. ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า 3 ปี ส่วนการปรับองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ใหญ่นั้น ทปอ.ยังไม่ได้หารือ ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรปรับบ่อยเพราะจะทำให้เกิดความสับสนและไม่เป็นธรรมแก่เด็ก แต่หากใช้ไปสักระยะแต่พบว่าเกิดปัญหาก็ค่อยปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก www.dekdee.com จ้า