ข้อสอบ วิชาพลศึกษา วิชาสุขศึกษา แนวข้อสอบ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2557

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2557

มาฝึกทำข้อสอบวิชาสุขศึกษา เพื่อทดสอบความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับข้อสอบวิชาพลศึกษา ทดสอบความรู้เรื่องการการออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ว่าน้องๆ เข้าใจถูกต้องหรือไม่จากความรู้ในห้องเรียน มีจำนวนทั้งหมด 35 ข้อ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 35 ข้อ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2557


ผลคะแนน

เก่งได้โล่ห์

ไว้มาแก้ตัวใหม่นะ

#1 การตรวจสอบการเจริญเติบโตของตนเอง กับกราฟแสดงเกณฑ์การเจริญเติบโตต้องใช้ข้อมูลในข้อใด

การประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกาย ได้แก่ การประเมินน้้าหนักตามเกณฑ์อายุ การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และการประเมินน้้าหนักส่วนสูง ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคือ อายุ น้้าหนัก ส่วนสูง

#2 ข้อใดเป็นผลจากการทำงานผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ

การทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ที่ผิดฮอร์โมนไทรอกซินน้อยเกินไปในเด็ก จึงท้าให้รูปร่างเตี้ยแคระ สติปัญญาน้อย พูดและคิดอ่านช้า

#3 เมื่อเป็นสิวควรปฏิบัติตนอย่างไร

การล้างหน้าให้สะอาดจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกบนใบหน้า ลดการอักเสบของสิว และป้องกันการเกิดสิวใหม่

#4 ถ้ารู้สึกว่าตนเองมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร

การเบี่ยงเบนทางเพศ คือ ผู้ที่มีความรู้สึกทางเพศ เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรม ทางเพศที่แสดงออกแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคม เมื่อมีความรู้สึกเบี่ยงเบนทางเพศ ต้องยอมรับและปรับพฤติกรรมการแสดงออกของตนให้เหมาะสมกับเพศและกาลเทศะ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

#5 ถ้าต้องการพัฒนาทักษะการเล่นวอลเลย์บอล นักเรียนควรฝึกการเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดเป็นประจำ

การกระโดดและการสไลด์เป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ที่ต้องใช้ ในการเล่นวอลเลย์บอลเป็นส่วนใหญ่

#6 ข้อใดแสดงถึงการใช้บริการทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

การไปพบแพทย์ที่คลินิกเมื่อมีไข้สูงและอาเจียน เป็นการใช้บริการทางสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

#7 เมื่อเครียดจากการสอบ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

การเปิดวิทยุฟังเพลงที่ชอบจะท้าให้มีอารมณ์ดี สบายใจ ผ่อนคลายจากความเครียด เป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายและไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือเกิดอันตรายทางเพศ

#8 เมื่อถูกตะขาบกัด ควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

เมื่อถูกตะขาบกัดต้องล้างแผลด้วยน้้าสะอาด ถ้าปวดหรือบวมมากให้ใช้น้้าแข็งประคบ ใช้ส้าลีชุบแอมโมเนียหอมทาบริเวณแผล หากมีอาการปวดมากให้รับประทานยาแก้ปวด

#9 ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารเสพติดกับการเกิดโรคได้ถูกต้อง

การดื่มสุราเป็นประจำ แอลกอฮอล์จะไปกัดกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

#10 เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเพศชายและเพศหญิง จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอย่างไร

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เพศชายและเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแสดงลักษณะทางเพศชัดเจน โดยเพศชายจะมีกล้ามเนื้อเป็นมัด แข็งแรงมีขนรักแร้ หนวดเครา ขนหน้าแข้ง ขนอวัยวะเพศ เสียงแตก เห็นลูกกระเดือกชัดเจน เพศหญิงเต้านมจะขยายใหญ่ขึ้น สะโพกผายออกเอวคอดเล็กลง มีขนรักแร้ ขนอวัยวะเพศ ผิวพรรณอ่อนนุ่ม

#11 ข้อใด ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ พันธุกรรม โครงสร้างของร่างกาย การอบรมเลี้ยงดูและความรักความอบอุ่นในครอบครัว อาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน สภาพแวดล้อมทางสังคม การเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ

#12 การปฏิบัติตนในข้อใด ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

การตอบปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวกลางคืน จะช่วยป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่จะทำให้ขาดสติและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งอันตรายทางเพศ ทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

#13 ข้อใดแสดงให้เห็นความสำคัญของการวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว ช่วยให้มีบุตรในเวลาที่ต้องการ มีจำนวนบุตรตามความเหมาะสมกับความสมบูรณ์ของสุขภาพ ภาวะทางสังคม เศรษฐกิจของครอบครัวหากไม่วางแผนครอบครัวจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ดังกล่าวที่ว่า มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี

#14 การม้วนหน้า ม้วนหลัง เป็นพื้นฐานสำคัญของการเล่นกีฬาชนิดใด

การม้วนหน้า ม้วนหลัง ต้องใช้ทักษะความอ่อนตัวและการมีความยืดหยุ่นของร่างกาย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเล่นยิมนาสติกประเภทฟลอร์เอ็กเซอรไซส์

#15 ถ้าต้องการให้ตนเองมีความคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง ควรเลือกเล่นกีฬาชนิดใด

เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องมีความคล่องตัว เคลื่อนไหว คล่องแคล่ว ว่องไวในการตีตอบโต้ลูกเทเบิลเทนนิส ซึ่งเกมการเล่นมีความรวดเร็วมาก

#16 “ชุมชน ก อยู่ในถิ่นทุรกันดาร คนในชุมชนส่วนใหญ่มีต่อมไทรอยด์บวมโต เด็กมีพัฒนาการทางสมอง เฉื่อยชา” นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการของตนในชุมชน ก

เกิดจากคนในชุมชน ก ขาดสารไอโอดีน ทำให้เป็นโรคคอพอกและเด็กมีสติปัญญา ด้อยพัฒนาการทางสมองช้า ซึ่งสารไอโอดีนมีอยู่ในอาหารทะเล

#17 สถานบริการสุขภาพในข้อใด เป็นบริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง

ระบบบริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง หมายถึง ระบบการจัดบริการด้านสุขภาพที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือรองรับการจัดการกับปัญหาเฉพาะเรื่อง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยสถาบันโรคผิวหนัง เป็นสถานบริหารสุขภาพที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง

#18 นักเรียนควรใช้วิธีการใด เคลื่อนย้ายเพื่อนที่ขาแพลง และตัวโตกว่าไปห้องพยาบาล

วิธีพยุงเดิน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัว มีแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บและเนื่องจากเพื่อนตัวโตกว่า จึงไม่สามารถให้ขี่หลังหรืออุ้มทาบหลังได้ นอกจากนี้วิธีลากยังเหมาะสมสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือต้องการเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด

#19 ข้อใดคือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่กฎหมายกำหนดสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ

ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด สำหรับผู้ขับขี่ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกเกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

#20 ผลการเปรียบเทียบกับกราฟแสดงการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงอยู่ในช่วงใดที่แสดงว่า นักเรียนควรออกกำลังกายให้มากขึ้น และลดอาหาร ประเภทแป้ง ไขมันสูง

ท้วม แสดงว่าส่วนสูงยังอยู่ในเกณฑ์ แต่น้้าหนักจะค่อนข้างมากกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเท่ากัน เป็นการเตือนให้ระวังเรื่องน้้าหนักเกินเกณฑ์ จึงควรออกกำลังกายให้มากขึ้น ลดอาหารประเภทแป้งและไขมันสูง

#21 ข้อใดเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุด จากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

การติดเชื้อเอชไอวีหรือการเป็นโรคเอดส์ เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาหายขาด ส่งผลกระทบต่อกาดำเนินชีวิต การเรียนและการทำงานในอนาคต

#22 “STOP TEEN MOM หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” นักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ได้อย่างไร

การไม่อยู่ในที่ลับตาคนกับเพื่อนสองต่อสอง จะช่วยป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

#23 การเลือกวิธีออกกำลังกาย ควรปฏิบัติอย่างไร

การเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย ควรพิจารณาจากเพศ อายุ สภาพ ร่างกาย ความถนัดและความชอบ ความสะดวก รวมทั้งคำนึงถึงสถานะทางการเงิน

#24 ถ้าทีมของโรงเรียนมีคะแนนนำโรงเรียนคู่แข่งขัน ในฐานะกองเชียร์นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

การปรบมือให้กำลังใจผู้เล่นหรือนักกีฬาทั้งฝ่ายที่ตนเองเชียร์ และฝ่ายตรงข้าม แสดงออกถึงความมีน้้าใจเป็นนักกีฬาและมีมารยาทที่ดีในการชมกีฬา

#25 นักเรียนจะป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งได้อย่างไร

อาหารปิ้งย่างจะมีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น โพลีไซคลิกอะโร มาติกไฮโดรคาร์บอน ไนโตรซามีน ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในตับ

#26 รายการอาหารมื้อกลางวันในข้อใดที่เหมาะสมกับวัยรุ่น

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟและน้้าส้มปั่น เป็นรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของอาหารครบ 5 หมู่ เหมาะสำหรับมื้อกลางวันที่ร่างกายต้องการพลังงาน สำหรับการทำกิจกรรมในช่วงบ่าย

#27 ข้อใดเป็นการจัดสรรเวลา เพื่อการพักผ่อนที่เหมาะสม

การจัดสรรเวลาพักผ่อนควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ในสถานที่ที่เหมาะสม การวางแผนใช้เวลาในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลหรือวันหยุดสำคัญไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดกับครอบครัว เป็นการจัดสรรเวลา ในการพักผ่อนที่เหมาะสม ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

#28 ถ้าถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกัน นักเรียนควรเลือกใช้ทักษะชีวิตในข้อใดเพื่อป้องกันอันตรายต่อตนเอง

ทักษะการสื่อสารเป็นการใช้ค้าพูดในการเจรจาเพื่อต่อรองหรือโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นในสถานการณ์เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยหรือผ่อนหนักให้เป็นเบา

#29 ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของวัยรุ่น

การคบเพื่อนที่ติดสารเสพติด ทำให้มีโอกาสและความเสี่ยงสูงที่จะติดสารเสพติดจากการชักชวนของเพื่อน

#30 “เอ โกรธเพื่อนที่แซวเรื่องน้ำหนักตัว จึงเข้าไปทำร้ายเพื่อน” จากการกระทำของ เอ แสดงถึงการ เปลี่ยนแปลงในด้านใดของวัยรุ่น

การแสดงอาการโกรธและไปทำร้ายร่างกายเพื่อน แสดงถึงการมีอารมณ์ที่อ่อนไหวแปรปรวน และรุนแรง ซึ่งเป็นลักษณะทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น

#31 สถานการณ์ในข้อใด นำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวได้มากที่สุด

สาเหตุที่นำไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัว เช่นการมีความคิดเห็นต่างกัน การขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง การไม่มีเวลาให้กัน การใช้คำพูดที่รุนแรง ใช้คำหยาบคาย ใช้คำพูดที่ก้าวร้าวพูดคุยกัน

#32 จากข้อมูลในบทความมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงในข้อใดมากที่สุด

จากบทบาทแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมการเลียนแบบความรุนแรงของวัยรุ่นจากสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต

#33 การนวดหัวใจผู้ที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันต้องใช้อัตราจังหวะเท่าไร

การนวดหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันต้องใช้อัตราจังหวะ 100 ครั้ง ต่อ 1 นาที

#34 สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงของวัยรุ่นด้าน ต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่เครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก และมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งมีทั้งที่มีประโยชน์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงของวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง เช่น การเผยแพร่คลิปวิดีโอทำร้ายร่างกายกันทางเว็บไซต์ การแต่งกายเลียนแบบนักร้องต่างประเทศการหาเพื่อนพูดคุยผ่านเครือข่ายออนไลน์ส่วนการส่งการบ้านครูอาจารย์ ทางอีเมล์ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง

#35 การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพปฏิบัติได้อย่างไร

การหลีกเลี่ยงไม่คบเพื่อนที่สูบบุหรี่ ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ ที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจจะช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือทำให้ปวดศีรษะ ปวดท้อง นอนไม่หลับ

ส่งคำตอบ