การเขียนรายงาน รายงาน วัตถุประสงค์ วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ เขียนวัตถุประสงค์ เรื่องน่ารู้

วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ คำที่ควรใช้ คำที่ควรหลีกเลี่ยง ในการทำรายงาน

Home / การศึกษา / วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ คำที่ควรใช้ คำที่ควรหลีกเลี่ยง ในการทำรายงาน

เรื่องน่ารู้ ในการทำรายงานหรือโครงงาน ควรให้ความสำคัญกับ การเขียนวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่องาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาติดตามการเขียนวัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงอะไร พร้อมทั้งคำที่ควรใช้ กับคำไหนที่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้าง จะได้ไม่เสียคะแนนกัน

วิธีการเขียนวัตถุประสงค์
คำที่ควรใช้ & คำที่ควรหลีกเลี่ยง

การเขียนวัตถุประสงค์ควรจะต้องคำนึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ คือ

S = Sensible (เป็นไปได้) หมายถึง วัตถุประสงค์จะต้องมีความเป็นไปได้ ในการดำเนินงานโครงการ

M = Measurable (วัดได้) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

A = Attainable (ระบุสิ่งที่ต้องการ) หมายถึง วัตถุประสงค์ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด

R = Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฎิบัติ

T = Time (เวลา) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังมีคำที่ควรหลีกเลี่ยง ในการใช้เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง ไม่แสดงแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุดวัตถุประสงค์ ยากต่อการวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้ คำดังกล่าวได้แก่คำว่า เข้าใจ ทราบ คุ้นเคย ซาบซึ้ง รู้ซึ่ง เชื่อ สนใจ เคยชิน สำนึก และยอมรับ เป็นต้น ดังตัวอย่างประโยค ต่อไปนี้

– เพื่อให้เข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการ

– เพื่อให้สามารถทราบถึงความเป็นมาของปัญหาการปฏิบัติการ

– เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในพระศาสนา

ในการเขียนคำหน้าประโยคของวัตถุประสงค์โครงการนั้น คำที่ควรใช้และคำที่ควรหลีกเลี่ยง มีดังนี้

คำที่ควรใช้

To state = เพื่อกล่าวถึง

To explain = เพื่ออธิบายถึง

To describe = เพื่อพรรณาถึง

To select = เพื่อเลือกสรร

To identify = เพื่อระบุ

To distinguish = เพื่อจำแนกแยกแยะ

To list = เพื่อลำดับ หรือเพื่อแจกแจง

To evaluate = เพื่อประเมิน

To construct = เพื่อสร้างเสริม

To design = เพื่อกำหนดรูปแบบ

To salve = เพื่อแก้ปัญหา

คำที่ควรหลีกเลี่ยง

To understand = เพื่อเข้าใจถึง

To know = เพื่อทราบถึง

To be familiar with = เพื่อคุ้นเคยกับ

To appreciate = เพื่อทราบซึ้งใน

To be aware of = เพื่อรู้ซึ้งถึง

To be interested in = เพื่อสนใจใน

To be acquainted with = เพื่อเคยชินกับ

To be recognize = เพื่อยอมรับใน

To believe = เพื่อเชื่อถือใน

To realize = เพื่อสำนึกใน

ที่มาข้อมูลจาก Vathin