o net O Net 57 O-NET 2557 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบโอเน็ต ภาษาไทย วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ Pre O-net 2557 ม.3 วิชาภาษาไทย

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ Pre O-net 2557 ม.3 วิชาภาษาไทย

ไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป สำหรับ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับข้อสอบ Pre O-NET 2557 มีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาว่าจำได้หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

วิชา : ภาษาไทย

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 50 ข้อ

ฝึกทำข้อสอบ Pre O-net 2557
ม.3 วิชาภาษาไทย


ผลคะแนน

เก่งได้โล่ห์

ไว้มาแก้ตัวใหม่นะ

#1 ข้อใดคือจุดประสงค์หลักของเรื่อง

จุดประสงค์ของเรื่องคือสภาพปัญหาด้านยาเสพติด

#2 จากเนื้อเรื่องด้านบน ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

เพราะยาเสพติดทำให้สมองส่วนอยากอยู่เหนือสมองส่วนคิด

#3 จากเนื้อเรื่องด้านบน ข้อใด ไม่ใช่ อาการของสมองติดยา

ยาเสพติดทำให้สารโดปามีนหลั่งมากผิดปรกติ

#4 จากเนื้อเรื่องด้านบน ข้อใดคือการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ดีที่สุด

การป้องกันควรเริ่มต้นที่ตนเอง

#5 จากเรื่องด้านบน นักเรียนสามารถนำไปประกอบการเขียนเรียงความในชื่อเรื่องในข้อใด

หัวข้อครอบคลุมทั้งหมด

#6 ถ้านักเรียนจะเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องสารเสพติดนักเรียน จะนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบใด จึงจะสื่อเรื่องภัยของยาเสพติดได้ชัดเจนที่สุด

นำเสนอผ่านวีดิโอ ทำให้เห็นเหตุการณ์ชัดเจน

#7 ข้อใดมีความหมายตรงกับ “ความเป็นคนหายไป เหลือแต่สัญชาตญาณ”

สัญชาตญาณจะควบคุมตนเองไม่ได้

#8 จากเรื่องผู้เขียนเปรียบเทียบธนบัตรใบละพันบาทกับสิ่งใด

คุณค่าของมนุษย์

#9 จากเรื่องผู้เขียนใช้โวหารประเภทใด

อุปมาโวหารคือมีการเปรียบเทียบ

#10 จากเรื่องการสร้างคำในข้อใดแตกต่างจากคำอื่น

เป็นคำมูล ๒ พยางค์

#11 สำนวนในข้อใด ไม่สอดคล้อง กับเรื่อง

เพราะเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคี

#12 จากเนื้อหาด้านบน ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับเรื่อง

เนื้อเรื่องคือให้ดูประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

#13 ประโยค “บ้านเมืองไทยของเราดำรงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงกันเข็มแข็ง ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย ก็เป็นไปตามความปรารถนาของพวกเราเอง” เป็นประโยคชนิดใด

มีประโยคความรวมหลายประโยค

#14 ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

พระบรม ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น

#15 รูปแบบการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านข้อใดถูกต้อง

-ข้ออื่นรูปแบบไม่ถูกต้อง

#16 บุคคลในข้อใดมีเป็นมารยาทในการฟัง การดู

-บุคคลข้ออื่นปฏิบัติไม่เหมาะสมในการฟังหรือดู

#17 ข้อใดมีโครงสร้างประโยคเหมือน “ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง”

เป็นประโยคความรวมเหมือนกัน

#18 ข้อใดแบ่งวรรคการอ่านไม่เหมือนข้ออื่น

#19 ข้อใดมีความหมายตรงกับ “หนอนบ่อนไส้”

หมายถึงคนในนำความลับไปเปิดเผย

#20 จากข้อความ “บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย” ตรงกับสำนวนในข้อใด

หมายถึงเอาเปรียบผู้อื่น

#21 คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ ต่างจากพวก

เป็นเสียงเอก ข้ออื่นเป็นเสียงจัตวา

#22 จากบทร้อยกรองมีคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้จำนวนกี่คำ

ควบกล้ำแท้คือ ไกล ใกล้ เพลง ใคร ควบไม่แท้ ทรวง

#23 จากเรื่องที่อ่านข้อใดเป็นข้อเท็จจริง

มีหลักฐานพิสูจน์ได้

#24 จากเรื่องที่อ่านคำใดเป็นคำทับศัพท์ภาษาทั้งหมด

#25 บุคคลในข้อใดมีวิจารณญาณในการดู

ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

#26 จากข้อความใช้ภาษาในระดับใด

#27 จากข้อความสามารถเขียนเป็นขั้นตอนได้อย่างไร

#28 “น้ำสีขาวขุ่น เทใส่ผ้าขาวบาง บีบน้ำออกจนกากถั่วแห้ง แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้ง ใส่หม้อ ใส่ใบเตยทั้งใบลง มัดเป็นปมจะได้ไม่เกะกะ” จากข้อความมีคำตายจำนวนกี่คำ

กาก มัด จะ เกะกะ

#29 ข้อใดใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์

สร้างสรรค์คือทำให้เกิดสิ่งดีขึ้น

#30 “ข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาล ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยไว้หางยาว แล้วต้มให้สุก นิยมใช้ในเทศกาลวันออกพรรษา” จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใด

ลูกโยนจะห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบเตยเหลือปลายใบไว้เป็นหาง สำหรับจับโยน

#31 ข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมากที่สุด

มี ๔ มาตราตัวสะกด

#32 จากเรื่องตรงกับสำนวนในข้อใด

เป็นการสอนถ้าลูกทำผิดต้องลงโทษ

#33 “ราโชวาท” เป็นการสร้างคำเหมือนคำข้อใด

ราช+ โอวาท เหมือน นิล+อุบล

#34 จากเรื่องนักเรียนสามารถนำไปเขียนเป็นเรียงความในส่วนใด

ประกอบส่วนเนื้อหาเพื่อเพิ่มความสำคัญ

#35 ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ ได้ถูกต้อง

พระบรมใช้สำหรับกษัตริย์เท่านั้น

#36 แนวคิดใดไม่ปรากฏในบทประพันธ์นี้

เนื้อหาไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมและความถูกต้อง

#37 “มิ่งมิตร… เธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่น” คำใดมาจากภาษาบาลี

มิ่ง ล่อง เป็นคำไทยแท้ มิตร เป็นคำสันสกฤต

#38 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น

ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา

#39 คำเชื่อมในข้อใด เมื่อเติมในช่องว่างแล้วได้ความถูกต้องเหมาะสม

#40 ข้อความที่อ่านเป็นจดหมายประเภทใด

#41 คำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้ควรเขียนอย่างไร

#42 จากเรื่องมีคำทับศัพท์จำนวนกี่คำ

สไลด์ เปอร์เซ็นต์

#43 ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ไม่เหมือนคำว่า “บพิตร”

ไมยราพเป็นเสียง มาตราตัวสะกดแม่ กบ

#44 จากเรื่องที่อ่านข้อใดแบ่งวรรคการอ่านไม่ถูกต้อง

#45 จากเรื่องแสดงถึงรสวรรณคดีด้านใด

เสาวรจนี เป็นบทชมความงาม

#46 จากเรื่องที่อ่านมีข้อคิดข้อใดสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

แสดงถึงการตัดบ้านเรือนให้สะดวกต่อการใช้

#47 “ผมเฟื้อยเปลือยปล่อยลงประบ่า “ จากข้อความแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตด้านใดของคนสมัยก่อน

#48 “เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต่ำ” มีลักษณะเด่นในข้อใด

มีเสียงสัมผัสอักษร น

#49 ข้อใดมีวรรณยุกต์ไม่ครบห้าเสียง

ขาดเสียงจัตวา

#50 จากตัวอย่างต่อไปนี้ใครพูดกับแม่บ้านโรงเรียนได้เหมาะสมน้อยที่สุด

แสดงถึงการพูดเหยียดหยาม

ส่งคำตอบ