o net O-NET 2559 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 วิชาเลข แนวข้อสอบ โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ Pre O-net 2559

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ Pre O-net 2559

มาฝึกซ้อมก่อนลงสนามจริง ทำข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กัน มีทั้งหมด 25 ข้อ มีทั้งบวกลบคูณหาร หาพื้นที่ ให้ลองฝึกกัน ได้กี่คะแนน อย่าลืมมาอวดกันบ้างน้า

วิชา : คณิตศาสตร์

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 25 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์
Pre O-net 2559


#1 มีค่าตรงกับข้อใด

#2 ค่าสัมบูรณ์ของผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

#3 มีข้อที่ถูกต้องกี่ข้อ

#4 ถ้าผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนเท่ากับ 13,500 และ ห.ร.ม. ของจำนวนนับสองจำนวนนั้น เท่ากับ 30 แล้ว ค.ร.น ของจำนวนนับทั้งสองนั้นเท่ากับข้อใด

#5 ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 26 เมตร กว้าง 9 เมตร ลึก 2.5 เมตร ถ้าค่าจ้างขุดดิน ราคาลูกบาศก์เมตรละ 15 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร

พื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
26x9x2.5 = 585 ตารางเมตร
ถ้าค่าจ้างขุดดินราคาลูกบาศก์เมตรละ 15 บาท
จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดดิน 585 x 15 = 8,775 บาท

#6 เอาลูกตุ้มเหล็กทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6 เซนติเมตร หย่อนลงในถังรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ซึ่งมีน้ำอยู่เต็มพอดี น้ำในถังจะล้นออกมากี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

#7 ต้องการทำหมวกรูปกรวยฐานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร สูงเอียง 32 เซนติเมตร จะต้องใช้กระดาษกี่ตารางเซนติเมตร ถ้าต้องการทำหมวก 100 ใบ

#8 จากรูปพื้นที่ของรูป ABCDE เท่ากับเท่าใด

#9 ถังเก็บน้ำปูนซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ไม่มีฝาปิด วัดขนาดภายนอกได้ กว้าง 2.7 เมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 1 เมตร หนา 15 เซนติเมตร (รวมทั้งก้นถังด้วย) ถังนี้ใช้ปูนซีเมนต์ทั้งหมดกี่ลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ความกว้าง x ความยาว x ความสูง
ปริมาตรของถังเก็บน้ำภายนอก = 2.7 x 3.5 x 1 = 9.45 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรของถังเก็บน้ำภายใน = 2.4 x 3.2 x 0.85 = 6.528 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรของปูนซีเมนต์ที่ใช้ = 9.45 – 6.528 = 2.922 ลูกบาศก์เมตร

#10 ข้อใดเป็นภาพด้านข้างของรูปสามมิติ

#11 ข้อใดคือภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าของรูปสามมิติที่กำหนดให้

#12 กำหนดภาพที่ได้จากการมองด้านต่างๆ ดังนี้ เป็นภาพที่ได้จากการมองของรูปสามมิติในข้อใด

#13 ตอบคำถามจากรูปที่กำหนดให้

#14 เรือลำหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออก 27 ไมล์ หลังจากนั้นแล่นต่อไปทางทิศเหนืออีก 120 ไมล์ จงหาว่า เรือห่างจากจุดตั้งต้นเท่าใด

#15 ภาพใดเกิดจากการสะท้อน รูปต้นแบบ สามเหลี่ยม ABC โดยใช้แกน X เป็นเส้นสะท้อน

#16 ความยาวรอบรูป สามเหหลี่ยมABC เป็นเท่าไร

#17 จงหาลำดับที่ 7 ของ 7, 5, 3, 1, …

ลำดับลดลงครั้งละ 2
ได้รูปทั่วไปคือ 9 – 2n
ดั้งนั้นลำดับที่ 7 คือ 9 – 2(7) = -5

#18 ในกระปุกออมสินใบหนึ่ง มีเหรียญทั้งหมด 56 เหรียญ เป็นเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาท รวมกันเป็นเงิน 440 บาท จงหาว่าในกระปุกออมสินนี้มีเหรียญห้าบาทคิดเป็นเงินกี่บาท

#19 สะท้อนจุด A(3,-2) ด้วยแกน X แล้วหมุน 180 องศา รอบจุดศูนย์กลาง จงหาพิกัดของ A”

#20 คำตอบของอสมการ -2 -X > -17 คือข้อใด

#21 คำตอบของกราฟสมการ 2x – 4y = 7 และ x – 2y = 3 ตรงกับข้อใด

#22 สมการของกราฟที่ผ่านจุด (5, 0) และ จุด (2, -2) คือข้อใด

เมื่อ x = 5 ,y = 0 ; 3y – 2x + 10 = 3(0) – 2(5) + 10 = 0
เมื่อ x = 2 ,y = -2 ; 3y – 2x + 10 = 3(-2) – 2(2) + 10 = 0

#23 ถ้าให้นำเสนอข้อมูลนี้โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม จงหาว่าขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

#24 เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากัน

ก. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 2 ลงตัว ได้แก่ 3 กับ 1, 1 กับ 5, 2 กับ 4 และ 3 กับ 5
ข. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 3 ลงตัว ได้แก่ 1 กับ 2, 1 กับ 5, 2 กับ 4 และ 4 กับ 5
ค. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 4 ลงตัว ได้แก่ 1 กับ 3 และ 3 กับ 5
ง. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขจากบัตรทั้งสองหารด้วย 4 ลงตัว ได้แก่ 1 กับ 4 และ 2 กับ 3

#25 มีบัตร 5 ใบ บัตรแต่ละใบมีตัวเลข 3, 5, 6, 7 และ 8 ถ้าสุ่มหยิบบัตร 2 ใบ พร้อมกัน เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน

1. เหตุการณ์ที่ผลบวกของตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะ ได้แก่ 3 กับ 8, 5 กับ 8 จึงเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
2. เนื่องจากผลบวกของจำนวนนับสองจำนวนจะต้องเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
3. เหตุการณ์ที่ได้จำนวนเฉพาะทั้งสองใบ ได้แก่ 3 กับ 5, 3 กับ 7 จึงเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
4. เหตุการณ์ที่ผลคูณของตัวเลขน้อยกว่า 30 ได้แก่ 6 กับ 7 ,6 กับ 8 จึงเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ส่งคำตอบ

ผลคะแนน