O-NET 2559 Onet ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ม.3 โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาสังคมศึกษา Pre O-net 2559

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาสังคมศึกษา Pre O-net 2559

ซ้อมก่อนลงสนามจริง ฝึกทำข้อสอบ Pre O-NET 2559 วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กัน มีทั้งหมด 45 ข้อ นะจ๊ะ มาลุ้นกันว่า จะได้กี่คะแนน

วิชา : สังคมศึกษา

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 45 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ ม.3
วิชาสังคมศึกษา Pre O-net 2559


ผลคะแนน

ยกนิ้วให้เลย!!

เสียใจหนักมาก!!

#1 สาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงของราตรี สอดคล้องกับเรื่องใด

ตัณหา คือความอยากที่เกินพอดี ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ กามตัณหา ความอยากได้, ภวตัณหา ความอยากเป็น, วิภวตัณหา ความไม่อยากเป็น

#2 ราตรีควรมีวิธีการดับทุกข์ได้อย่างไร

การกลับไปคิดถึงต้นเหตุของความทุกข์ที่ควรละทิ้งตามหลักสมุทัย คือความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกข์ ซึ่งเมื่อทราบแล้วก็ควรละเสีย

#3 เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยมั่นคงว่าจะต้องสอนปัญจวัคคีย์ หลังจากตรัสรู้แล้ว

เพราะพระองค์ทรงต้องการเปลื้องความเห็นผิดของปัญจวัคคีย์โดยให้ปัญจวัคคีย์ทราบว่า ทุกกรกิริยามิใช่ทางบรรลุ แต่อริยมรรคมีองค์ 8 เท่านั้นที่สามารถทำให้บรรลุได้ และทรงต้องการให้ปัญจวัคคีย์เป็นสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์ อันทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปโดยราบรื่น

#4 เมื่อเราได้รับเงินเดือนจากการทำงาน และนำไป ซื้อของเท่าที่จำเป็นและส่วนที่เหลือก็เก็บฝากธนาคาร ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสุขในข้อใด

ความสุขที่เกิดจาการมีทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ และไม่มีหนี้สิน ถือเป็นความสุขของชาวบ้านที่เรียกว่า คิหิสุข

#5 หลักธรรมใดในพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรม 4 ประการ ที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้คน
อยู่ร่วมกันด้วยความรัก สามารถนำไปใช้ได้ ตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับสังคม เป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความผาสุกในบ้านเมือง และประเทศชาตินั่นเอง

#6 ข้อความเกี่ยวกับสังฆคุณ 9 ที่กล่าวว่า “สามีจิปฏิปนฺโน” สอดคล้องกับข้อใด

สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร หมายถึงว่า พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติน่านับถืออันสมควรได้รับ สามีจิกรรม คือ การแสดงความนอบน้อมเคารพนับถือ เป็นต้น

#7 บุคคลที่มีความถือตัว ทะนงตัว คิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น ตนเองดีที่สุด แสดงว่าบุคคลนี้จัดอยู่ใน ปปัญจธรรม 3 ข้อใด

มานะ คือ ความถือตัว ทะนงตน สำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่ คิดว่าตนเองดีกว่าเหนือกว่าผู้อื่น แสดงตนข่มขู่ผู้อื่น คิดว่าตนเองดีที่สุด

#8 หลักปฏิบัติในข้อใดของชาวมุสลิมที่ต้องปฏิบัติเป็นสำคัญในชีวิตประจำวัน

การละหมาด เป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งกายและใจ ซึ่งแสดงออกถึงความผูกพัน ระหว่างพระเจ้ากับชาวมุสลิม

#9 “การได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า” เป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้นับถือศาสนาใด

อาณาจักรพระเจ้า หมายถึง หลักการดำเนินชีวิตที่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจ และจะช่วยยกระดับจิตของผู้ที่ยอมรับคำสอนและปฏิบัติตามให้สูงขึ้น การที่จะเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นคนดี

#10 แดงขโมยรถจักรยานยนต์ของขาวไปใช้ 3 วัน ต่อมานำมาคืนพร้อมมอบเงินให้ 300 บาท แดงกระทำผิดกฎหมายหรือไม่

ความผิดทางอาญาเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือเกิดความหวาดหวั่นแก่บุคคลทั่วไป ความผิดทางอาญาส่วนใหญ่จึงถือว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือประขาชนทั่วไป ส่วนความผิดทางแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกัน ไม่มีผลเสียหายต่อสังคมแต่อย่างใด

#11 การนำวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ในการจัดระเบียบจราจร มีข้อดีในด้านใดมากที่สุด

วัฒนธรรมของประเทศตะวันตก จะเป็นการดำเนินชีวิตแบบมีระเบียบแบบแผนและมีวินัย หากนำมาใช้กับการจราจร ก็จะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุ

#12 พฤติกรรมใดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติตนเคารพกฎกติกาของสังคม

เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปด้วย

#13 ความสัมพันธ์ของแต่ละสถาบันในสังคม เปรียบได้กับสำนวนใด

สถาบันในสังคม มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สมาชิกและสังคมมีความเจริญก้าวหน้า สามารถเปรียบ
กับสำนวนไทย น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

#14 วัฒนธรรมไทยเรื่องใด มีส่วนช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศต่างๆ ได้

วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยคนไทยใช้หลักธรรมทางศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน การทำตนให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้

#15 ข้อใดถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เนื่องจากถือเป็นเสรีภาพในเคหสถานตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 33 ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทำไม่ได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”

ส่วนการกระทำในข้ออื่นๆ ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง ถือว่าผิดแนวทางของหลักสิทธิมนุษยชน

#16 สังคมทางการเมืองที่ดีทำให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย มีความสงบสุข ต้องอาศัยปัจจัยใด

สังคมจะปลอดภัยและสงบสุข ย่อมเกิดจากการที่ประชาชนทุกคนเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

#17 ประเทศใดในอาเซียนที่มีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีที่มาจาการเลือกตั้ง มีฐานะเป็นประมุขของรัฐคล้ายพระมหากษัตริย์ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร และคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน

#18 การเลือกตั้งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญยิ่ง สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเหตุผลในข้อใด

ประชาชนมีอำนาจในการปกครองประเทศ แต่เป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนทุกคนจะทำหน้าที่พร้อมๆ กัน จึงต้องเลือกผู้แทนของตนไปทำหน้าที่แทน โดยพิจารณาจากนโยบาย ถือเป็นการแสดงความต้องการของประชาชน

#19 สินค้าชนิดใดตั้งราคาขายสูงขึ้นกว่าเดิมและจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจะตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การเพิ่มปริมาณการผลิตในช่วงที่สินค้าราคาสูงและเป็นที่ต้องการ ทำให้ผู้ผลิตมีรายได้ดี กำไรสูง

#20 แนวคิดการดำเนินธุรกิจประเภทสหกรณ์ มีความสัมพันธ์กับหลักการพื้นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดมากที่สุด

การดำเนินธุรกิจสหกรณ์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ การกระทำตามเหตุและผล

#21 การผลิตสินค้าในข้อใด เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการผลิตที่ประหยัดปัจจัยการผลิตมากที่สุด ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ

#22 ข้อใดอธิบายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีกันในครอบครัวและชุมชน เป็นไปตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

#23 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของประเทศที่ใช้มาตรการกีดกันสินค้าจากประเทศอื่น ๆ

ขาดแคลนพลังงานและเชื้อเพลิง ไม่ใช่สาเหตุของประเทศที่ใช้มาตรการกีดกันสินค้าจากประเทศอื่นๆ เพราะมาตรการกีดกันสินค้าจากต่างประเทศก็เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า คุ้มครองผู้ผลิตในประเทศ ป้องกันการเสียเปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ

#24 การพัฒนาเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรม แรงงานที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมถ่ายเทจากภาคเกษตรกรรม ด้วยเหตุผลใด

ระบบทุนนิยม มีนายทุนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ผลักดันให้เกษตรกรมาเป็นผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

#25 ข้อใดเกิดจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ค่าของเงินลดลง ราคาสินค้าสูงขึ้น ลูกหนี้จะได้เปรียบเจ้าหนี้จะเสียเปรียบจากการลดลงของค่าเงิน

#26 ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม ใครเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม รัฐบาลจะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเทศ ฉะนั้นผู้ที่ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ครัวเรือน หน่วยผลิต และรัฐบาล

#27 กลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มใด ที่ดำเนินการค้าเสรี ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน และแรงงานเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือเดินทาง

EU คือ สหภาพยุโรป ที่ดำเนินการค้าเสรี ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน และแรงงานเคลื่อนย้ายข้ามประเทศโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือเดินทาง

#28 หลักฐานประเภทใดน่าเชื่อถือน้อยที่สุด สำหรับใช้ศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนไทย

เพราะตำนานเป็นเหมือนนิยายที่แต่งขึ้นไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่นอน จึงเชื่อถือไม่ได้

#29 ถ้าจะวิจัยเรื่อง “ข้าวกับชาวนา” ผู้ศึกษาจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์

#30 จากการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ นักเรียนคิดว่าข้อใดเป็นคุณสมบัติที่นักประวัติศาสตร์พึงมี

นักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นผู้รื้อฟื้นอดีตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ในอดีตทิ้งร่องรอยไว้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ไขไปสู่อดีตนั้น ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องกลั่นกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แล้วนำมาอธิบายถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวอย่างมีความหมายและคุณค่า

#31 กฎหมายในสมัยสุโขทัยคือกฎหมายใด

ในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งเป็นการปกครองดูแลกันแบบเครือญาติ จึงยึดถือหลักการปฏิบัตตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยเคยปฏิบัติมา

#32 เพราะเหตุใดการรักษาแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ในโลกให้คงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปฏิบัติ

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถของมนุษยชาติ ที่สามารถสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆ ขึ้นมาและเป็นประโยชน์ต่อคนในรุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูและร่วมกันอนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งมรดก สำหรับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติสืบไป

#33 สงครามโลกครั้งที่ 2 มีความแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างชัดเจนในประเด็นใด

สำหรับสงครามโลกครั้งที่ 1 สมรภูมิรบจะอยู่ในทวีปยุโรกและอาณาเขตยังไม่กว้างขวางมากนัก แต่สงครามลูกครั้งที่ 2 สมรภูมิรบได้ขยายขอบเขตไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก และมีการใช้อาวุธสงครามที่มีอำนาจการทำลายล้างรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ระเบิดปรมาณูที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้ จึงสร้างความหายนะและความพินาศให้แก่ประเทศต่างๆ ทั้งด้านระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมมากยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1

#34 การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเกิดขึ้น เพราะเหตุใด

เนื่องจากมีการแย่งชิงอำนาจระหว่างพระราชวงค์อยู่บ่อยครั้ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงได้จัดการปกครองออกโดยแบ่งเป็น การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางดูแล

#35 ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมพระปรีชาสามารถของผู้นำไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

การที่ผู้นำไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศได้รับการศึกษาวิทยาการตะวันตก รวมทั้งทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวตะวันตก ทำให้ทรงมีความรู้กว้างขวาง รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลเข้ามาในไทย สิ่งเดียวที่ไทยจะใช้ต่อสู้กับมหาอำนาจตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ วาจาและหัวใจอันกอปรด้วยสติและปัญญา

#36 ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยอย่างไร

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลในการพัฒนาชาติไทย กล่าวคือ การแพทย์แผนไทยเป็นการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการทดลองคิดค้นสมุนไพรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ นำมารักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งสมุนไพรที่นำมารักษาโรคนั้น สามารถที่จะปลูกขึ้นเองได้และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาด้วยการแพทย์แผน ปัจจุบันจากโลกตะวันตกที่มีค่าใช้จ่ายในการักษาที่สูงและในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อีกทั้งเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์การรักษาโรคที่เป็นภูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

#37 ปัจจัยใดที่สงเสริมความรุนแรงของแผนดินถล่ม

แผ่นดินถล่มเกิดบริเวณที่มีความลาดชันมาก เมื่อมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดินและหินผุของภูเขารับปริมาณของน้ำไม่ได้จึงเลื่อนไหลลงมา

#38 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใด ช่วยในการติดตามการเคลื่อนที่ของพายุได้ดีที่สุด

เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเป็นข้อมูลที่ทันสมัยตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว จึงทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

#39 ปัจจัยข้อใดที่ทำให้ทวีปยุโรป มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานมากที่สุด

เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ทวีปยุโรปมีความเหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือ มีทะเลล้อมเกือบรอบ จึงทำให้ได้รับอิทธิพลของความชื้นจากทะเลเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติ และ พืชพรรณธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

#40 เพราะเหตุใด ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ จึงอยู่ในสถานะประเทศกำลังพัฒนา

เศรษฐกิจของทวีปขึ้นอยู่กับการเกษตร ขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยี ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความไม่
มั่นคงทางการเมือง

#41 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ภาคเหนือของทวีปเอเชียมีประชากรอาศัยอยู่อย่าง เบาบาง คือข้อใด

อากาศหนาวจัด เป็นที่ลุ่มน้ำขังที่เกิดจาการละลายของน้ำแข็งและหิมะ ในฤดูหนาวน้ำจะแข็งตัว ทำให้การเดินทางไม่สะดวก

#42 เพราะเหตุใด ดินแดนในทวีปยุโรปบางแห่งจึงมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม

เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาก็มารวมตัวกันเป็นชุมชนเล็กๆ สร้างสิ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขึ้นมา ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีการดำรงชีวิตของชาติตนเอง

#43 มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา ยกเว้นข้อใด

การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

#44 ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีการบุกรกุกทำลายป่ามากที่สุด อันเนื่องมาจากหลายประเทศส่งเสริมการตัดไม้ส่งเป็นสินค้าออกส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป

#45 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย คืออะไร

ปรากฎการณ์นี้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

ส่งคำตอบ