o net O-NET 2559 ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบภาษาไทย ภาษาไทย วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ โอเน็ต

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาภาษาไทย Pre O-net 2559

Home / การศึกษา / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาภาษาไทย Pre O-net 2559

ทดสอบความรู้ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กับข้อสอบ Pre O-NET 2559 มีจำนวนทั้งหมด 40 ข้อ บอกเลยว่าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาว่าจำได้หรือไม่อีกด้วย แต่เอ๋! จะตอบคำถามถูกสักกี่ข้อกันนะ หรือจะสามารถคว้าคะแนนท็อปไปครอง

วิชา : ภาษาไทย

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 40 ข้อ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย!!

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาภาษาไทย
Pre O-net 2559


ผลคะแนน

เก่งได้อี๊ก!!

ไว้มาแก้ตัวใหม่ ลองอีกครั้ง

#1 แนวคิดสำคัญ จากข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด

โจทย์ข้อนี้ต้องการสื่อว่าคนเราตายไม่พร้อมกัน โดยผู้เขียนอุปมากับดอกไม้ว่า ดอกไม้จากที่เดียวกันอาจจะเหี่ยวไปพร้อมกันหรือมีดอกใดดอกหนึ่งเหี่ยวไปก่อน ในย่อหน้าที่ ๒ ก็ยกตัวอย่างพี่น้องว่า อาจจะมีใครเสียชีวิตก่อนก็ได้

#2 คำว่า “ที่หมาย” จากข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด

“ที่หมาย” มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงความตาย

#3 ข้อใดมีความหมายเชิงอุปมาไม่ครบทุกคำ

ทุกคำในคำตอบล้วนมีความหมายเชิงอุปมา ยกเว้น ขี้กบ ในข้อ 3 มีความหมายตรงตัว ว่า ขี้ของกบ

#4 คำว่า “กับ” ในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น

4 เพราะ ประโยคที่ว่า “วิภาดูแลนักเรียนกับสุนัข” = วิภาดูแล น.ร กับสุนัข / สุนัขไม่ได้ดูแลด้วย ส่วนแต่ละข้อที่เหลือนั้น เป็นอาการนาม ที่ไปขยาย ร่วมกับ
กรรมทั้งนั้น

#5 ข้อใดแสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาว่า ภาษามีการเปลี่ยนแปลงความหมาย

ไฟฟ้าในอดีต หมายถึง สายฟ้า ไฟฟ้าในปัจจุบัน หมายถึง กระแสไฟฟ้า ที่เกิดจากการไหลเวียนของอิเล็กตรอน

#6 จากข้อความข้างต้นสรุปความได้อย่างไร

สังเกตจากการที่โจทย์ย้ำเรื่องความเชื่อ ว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ทดลองและพิสูจน์ นั่นหมายถึง การใช้วิจารณญาณ

#7 จากข้อความข้างต้นผู้เขียนรู้สึกอย่างไร

สังเกตจากประโยคที่กล่าวว่า “…ตกเป็นทาส…เด็กมีนิสัยก้าวร้าวไม่มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพื่อน”

#8 ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความข้างต้น

จุดประสงค์ คือการให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค สังเกตจากคำที่ว่า ….มีผู้ที่สามารถช่วยเรามากเท่ากับผู้ที่เราสามารถจะช่วยให้เขาฝ่าฟันอุปสรรคของเค้าไปได้….

#9 จากข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อ 1,2,4 กล่าวถึงการเข้าใจธรรมชาติ แต่ ข้อ 3 กล่าวถึงการไปอยู่กับธรรมชาติ

#10 จากแนวคิดของผู้เขียนข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

จากข้อความ ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ

#11 จากข้อความข้อใดไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความรุนแรงของพฤติกรรมก้าวร้าว

จากข้อความ ความรุนแรงของพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากหลายปัจจัยทั้งทางกรรมพันธุ์ อายุ การทำงานของสมองบางส่วน ฮอร์โมน อิทธิพลจากการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล คำตอบที่ 1,2,3 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อความ แต่คำตอบข้อ 4 เป็นเพียงบทบาทที่สมมติขึ้นจึงไม่เป็นสาเหตุความรุนแรงของพฤติกรรมก้าวร้าว

#12 จากข้อความข้างต้นบุคคลใดนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ได้เหมาะสมที่สุด

#13 ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน

คำตอบข้อ 3 บางคนออกกำลังกายมากเกินไปและไม่ยอมรับประทานอาหารจนผอมแห้งแรงน้อย ข้อความ “ผอมแห้งแรงน้อย” เป็นภาษาพูด

#14 ข้อใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา

#15 ข้อความใดเหมาะสมที่จะใช้เป็นส่วนนำของเรียงความเรื่อง “ภาษาไทยคือหัวใจของชาติ”

#16 ถ้านักเรียนจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีต้องใช้คำขึ้นต้น คำลงท้าย และสรรพนามในข้อใด

คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายกิจธุระ ถึง นายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง ประธานองค์กรอิสระ ใช้คำขึ้นต้นลงท้ายนี้

คำขึ้นต้น กราบเรียน………………………………
คำลงท้าย ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
สรรพนามบุรุษที่ ๑ กระผม ผม ดิฉัน ข้าพเจ้า
สรรพนามบุรุษที่ ๒ ท่าน

#17 นักเรียนมีวิธีการย่อความบทประพันธ์อย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการย่อความ

ตามหลักการย่อความ ถ้าเรื่องที่ย่อเป็นบทร้อยกรอง ต้องถอดคำประพันธ์ก่อนแล้วจึงเขียนย่อเป็นร้อยแก้ว

#18 หากต้องการจะเขียนวิธีการทำยำถั่วพู ควรเลือกใช้วิธีการอธิบายแบบใด

#19 ข้อความใดกล่าวสรุปได้ถูกต้อง

ข้อความนี้กล่าวถึงประโยชน์ของไข่ พลังงานที่ได้รับเพื่อเน้นย้ำให้เห็นวิธีการลดความอ้วน ซึ่งปรากฏอยู่ตอนท้ายของข้อความ “และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมกินไข่

ต้มตอนเช้าแล้วช่วยลดความอ้วนได้ยังไงล่ะคะ”

#20 บุคคลใดเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้งไม่ถูกต้องตามหลักการ

#21 พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ใครแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมที่สุด

การแสดงความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมประการหนึ่งของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดการมองหลายๆ แง่มุม ซึ่งเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน แต่บางเรื่องก็ไม่ควรแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์เพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ เช่น เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น เรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม และที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นไม่ควรยึดถือแต่เฉพาะความคิดของตน

#22 พาดหัวข่าวในข้อใดใช้ภาษาเพื่อการแสดงความคิดเห็น

#23 ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “วิเคราะห์” ได้ถูกต้องที่สุด

#24 ข้อคิดที่ได้รับจากบทร้อยกรองข้างต้นตรงกับข้อใด

#25 ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการพูดที่ดีได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

การฟังและดูสื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ฟังและดูควรมีสมาธิ ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง เพื่อให้สามารถจับใจความสำคัญได้ไม่สนทนากับผู้อื่น เพราะ
อาจทำให้พลาดสาระสำคัญในส่วนต่อๆไป เมื่อฟังเรื่องที่มีความยาว และผู้ฟังขาดพื้นฐานความรู้ ควรมีอุปกรณ์ช่วยจำ แล้วนำกลับมาทบทวนภายหลังจะทำ
ให้การฟังครั้งนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพ

#26 ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของการพูดเพื่อโน้มน้าวใจได้ถูกต้อง

การพูดโน้มน้าวใจ เป็นการพูดที่ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนั้นการพูดของผู้พูดจะต้องเริ่มจากการทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วเชื่อ เห็นคุณค่าของสิ่งที่เชื่อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติตาม

#27 บุคคลใดต่อไปนี้น่าจะประสบผลสำเร็จในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจมากที่สุด

การพูด คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดหรือความต้องการของผู้พูดสื่อความหมายไปยังผู้ฟังเพื่อให้เกิดการรับรู้และอาการตอบสนอง โดยใช้ถ้อยคำน้ำเสียง รวมทั้งอากัปกิริยาต่างๆ ประกอบกัน ดังนั้นลักษณะของการพูดที่ดีคือพูดแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่การพูดที่ไม่ควรให้เกิดขึ้น ได้แก่ การพูดโดยใช้อารมณ์ พูดแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งการพูดที่พูดแล้วผู้ฟังมีความสุข แต่ถ้าไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ก็ยังถือเป็นการพูดที่ดีหรือสมบูรณ์ไม่ได้

#28 ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการโต้วาทีที่ดีได้ถูกต้อง

การโต้วาทีที่ดี จะต้องทำให้ผู้ฟังได้รับทั้งความรู้ และความบันเทิงในขณะเดียวกัน

#29 “เขาปลูกต้นก้ามปูไว้ทางทิศตะวันตก เพื่อให้มันบังแดดตอนบ่าย” คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใดและทำหน้าที่ใดในประโยค

#30 ข้อใดมีความหมายต่างจาก “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่”

เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ มีความหมายในทำนองเดียวกับคำว่า ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาจริงเอาจัง, แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ส่วนคำว่า ไม่ลงมือทำงาน จึงไม่เกี่ยวข้องกับสำนวน

#31 “คุณแม่นำผ้าปูโต๊ะไปซักแล้ว” คำว่า ผ้าปูที่นอน เป็นโครงสร้างของคำประสมชนิดของคำใดบ้าง ที่นำมารวมกัน

#32 ข้อใดเป็นประโยคซ้อน

#33 คำประพันธ์ในข้อใดมีการใช้คำยืมจากภาษาต่างประเทศมากที่สุด

#34 บทประพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยในด้านใด

กล่าวถึงประเพณีสงกรานต์

#35 จากบทประพันธ์ข้างต้น สรุปความได้ว่าอย่างไร

สรุปความได้ครบสมบูรณ์

#36 บทประพันธ์นี้สรุปได้ตามข้อใด

#37 กวีนิพนธ์ข้างต้นนี้มีคุณค่าด้านใดเด่นชัดที่สุด

คติธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นแบบอย่าง จากคำประพันธ์สรุปความได้ว่า ถ้าทุกคนยึดมั่นในสัจจะ คือมีความจริงใจ สังคมไทยก็จะมีแต่ความสุขทั่วหน้ากัน

#38 คำประพันธ์นี้มีคุณค่าทางวรรณคดีด้านใด

มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ การเล่นเสียงพยัญชนะที่แพรวพราว

#39 จากคำประพันธ์ข้างต้น ในบทพากย์เอราวัณ สามารถสรุปความรู้และข้อคิดได้ตามข้อใด

คำประพันธ์ตอนนี้ กล่าวถึงลักษณะของช้างเอราวัณ

#40 คำประพันธ์นี้ ข้อใดไม่ได้ให้ข้อคิดที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ส่งคำตอบ