คำศัพท์วัยรุ่น วันภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ศัพท์วัยรุ่น

มาดู 9 ศัพท์วัยรุ่นสุดฮิต ผลสำรวจวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

Home / การศึกษา / มาดู 9 ศัพท์วัยรุ่นสุดฮิต ผลสำรวจวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

วันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) กระทรวงวัฒนธรรมและสวนดุสิตโพล ได้เผยผลสำรวจคำศัพท์ที่วัยรุ่น ยุค 4.0 นิยมใช้ในยุคปัจจุบันหรือคำศัพท์ที่กำลังฮิตในโลกออนไลน์ ประจำปี 2561

มาดู 9 ศัพท์วัยรุ่นสุดฮิต
ผลสำรวจวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ที่มาของวันที่ 29 กรกฎาคม

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

9 คำศัพท์ที่นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่น

จากกลุ่มตัวอย่าง 2,607 คนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า คำศัพท์วัยรุ่นที่นิยม มีดังนี้

  1. หัวร้อน หมายถึง อารมณ์ร้อน
  2. นก หมายถึง วืดหรือชวด
  3. อิอิ หมายถึง เสียงหัวเราะ
  4. โดนเท หมายถึง โดนทิ้ง
  5. เตง หมายถึง ตัวเอง
  6. บ่องตง หมายถึง บอกตรงๆ
  7. อัลไล หมายถึง อะไร
  8. เมพขิงๆ หมายถึง เทพจริงๆ
  9. ตะมุตะมิ หมายถึง น่ารักน่าเอ็นดู

ปัญหาการใช้ภาษาไทย

3 อันดับ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด คือ

อันดับ 1 การพูด เพราะเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุด วัยรุ่นปัจจุบันใช้ภาษาพูดแบบสั้นๆ ห้วนๆ มีศัพท์แสลงมากเกินไปและหากพูดในเรื่องสำคัญแต่ผิดเพี้ยนหรือสื่อความหมายผิด อาจส่งผลกระทบตามมาภายหลังได้

อันดับ 2 การเขียน เพราะปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์แทนการเขียนหนังสือมากขึ้นประกอบกับลายมือวัยรุ่นในปัจจุบันเขียนอ่านยากและตัวหนังสือเล็กมาก การเขียนคำและตัวสะกดมักเขียนผิดพลาดบ่อยๆ จึงควรให้เด็กฝึกคัดลายมือ ฝึกเขียนตัวบรรจง เพราะการเขียนเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างหนึ่ง และเป็นการบันทึกช่วยจำได้อย่างดี

อันดับ 3 การอ่าน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กภาษาไทยมีการผสมคำ มีทั้งวรรณยุกต์ ตัวสะกด อักษรควบกล้ำ เวลาเด็กอ่านจะสับสนและเกิดปัญหาอย่างมาก คนไทยอ่านหนังสือน้อยและให้เวลาในการอ่านหนังสือน้อย


คำฮิตติดปากวัยรุ่น