Admission dek61 TCAS สอบสัมภาษณ์ แอดมิชชั่น

ห้ามลืม!! 5 สิ่งสำคัญ เตรียมตัวก่อนไปสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admission 

Home / การศึกษา / ห้ามลืม!! 5 สิ่งสำคัญ เตรียมตัวก่อนไปสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admission 

มิชชั่นต่อไปหลังรู้ผลรอบ 4 Admission ที่สำคัญมากๆ ก็คือการเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์นะคะ เพราะเราตั้งใจทำคะแนนสอบมาดีแล้ว การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ก็ต้องดีด้วยเช่นกัน วันนี้ทีนเอ็มไทยมีข้อมูลการเตรียมตัว เตรียมเอกสารก่อนไปสอบสัมภาษณ์ มาให้น้องๆ ได้ลิสต์เตือนตัวเองกัน ว่าห้ามลืมสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะ!…

5 สิ่งสำคัญ เตรียมตัวก่อนไป
สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 Admission


เอกสารที่ต้องเตรียมไปสัมภาษณ์

1. ใบสมัครแอดมินชั่น คือ ใบที่ใช้คัดเลือก 4 อันดับ แนะนำให้น้องถ่ายสำเนาไปด้วย 1 ชุด เผื่อไว้

2. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. วุฒิบัตรการศึกษา

4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และ เด็กซิ่ว

– ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

– หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

4.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และต่างประเทศ

– หลักฐานการรับรองการจบการศึกษาทั้งหมด ที่ได้รับจากสถาบันที่จบ

– ประกาศนียบัตรและ transcript

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

*การสัมภาษณ์ต้องใช้เอกสารต้องที่ระบุไว้ ยกเว้นในบางคณะ/สาขาวิชา อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม แนะนำให้น้องตรวจสอบเอกสาร จากหน้าเว็บของทางมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง

ที่มาข้อมูลจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.