dek61 TCAS TCAS ปี 61 สาขาวิชา แอดมิชชั่น แอดมิชชั่น 61

5 อันดับ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด แอดมิชชั่น 61

Home / การศึกษา / 5 อันดับ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด แอดมิชชั่น 61

หลังการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา แอดมิชชั่น 61 ผ่านระบบ TCAS หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 ผ่านพ้นไปแล้ว ทางทปอ. ได้เผยคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

5 อันดับ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตรา
การแข่งขันสูงสุด แอดมิชชั่น 61

cr. med.buu.ac.th

อันดับ 1.คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกณฑ์การคัดเลือกของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1 : 110

**********************************************************************

cr. edu.ssru.ac.th

อันดับ 2.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร 5 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 92

อันดับ 3.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 90

อันดับ 4.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 67

**********************************************************************

cr. rilc.ku.ac.th

อันดับ 5.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 56

ที่มาข้อมูล  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ