การศึกษา นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น มัธยมศึกษา

เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14

Home / การศึกษา / เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14

Mainichi Academic Group ได้จัดโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) หรือโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเอง รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นตัวแทนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายณ ประเทศญี่ปุ่น และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 10 เดือน ทั้งนี้โครงการจะเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการMJES รุ่นที่14 ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน
ระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14 “Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)” ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-17 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 – วันที่ 1 เมษายน 2548

2.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป

3.มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง

4.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

สอบคัดเลือกวันที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ สนามสอบจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

หมายเหตุ : สถานที่สอบจะระบุให้ทราบอีกครั้ง

วิชาที่สอบ ได้แก่

  1. ความสามารถทางภาษา สอบภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4-N5 หรือภาษาอังกฤษ
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตและความเป็นอยู่
  3. แบบทดสอบทัศนคติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

300 บาท

ปิดรับสมัคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Website : www.study-in-japan.com