ฎ ชฎา ฏ ปฏัก ตัวพยัญชนะ ฝึกภาษา พยัญชนะไทย ภาษาไทย เรื่องน่ารู้

คนไทยมักสับสน การใช้ ตัวพยัญชนะ ฎ และ ฏ มากที่สุด

Home / การศึกษา / คนไทยมักสับสน การใช้ ตัวพยัญชนะ ฎ และ ฏ มากที่สุด

ตัวพยัญชนะคุ้นตา ที่มีความใกล้เคียงกัน ของ ฎ ชฎา และ ฏ ปฏัก จนหลายคนแยกใช้ไม่ออก จนกลายพยัญชนะภาษาไทย ที่คนไทยสับสนในการใช้มากที่สุด และทั้งสองตัวนี้ จัดเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กด

การใช้ ตัวพยัญชนะ
ฎ และ ฏ มากที่สุด

พยัญชนะ ฎ ชฎา

ถ้าเรียงตามลำดับแล้วจัดเป็นพยัญชนะตัวที่ ๑๔ เป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคำที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต เช่น มงกุฎ กฎ กรกฎาคม เป็นต้น

คำที่ขึ้นต้นด้วย ฎ มีคำว่า ฎีกา ซึ่งมีหลายความหมาย ได้แก่ หมายถึง คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง เป็น ชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา หรือจะหมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อนิมนต์พระสงฆ์ก็ได้ ขณะเดียวกัน ฎีกายังหมายถึง ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง ที่ผู้ทำราชการจะรู้จักกันดี และถ้าได้รับใบบอกบุญเรี่ยไร เราก็เรียก ใบฎีกา เช่นกัน แต่ถ้าทางกฎหมายจะหมายถึง คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯถวายต่อพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็น ศาลฎีกา หมายถึง ศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย แต่ถ้าเป็นกริยา เช่น คดีนี้จะ ฎีกา หรือไม่ จะเป็นภาษาพูด หมายถึง ยื่นคำร้องขอหรือคำคัดค้านต่อศาลฎีกา ส่วน ฎีกาจารย์ คือ อาจารย์ผู้แต่งฎีกาหรืออาจารย์ผู้สอนหรืออธิบายอรรถ

การใช้ ฎ ชฎา 

กฎ
กฎกระทรวง
กฎเกณฑ์
กฎข้อบังคับ
กฎจราจร
กฎบัตร
กฎบัตรกฎหมาย
กฎมนเทียรบาล
กฎหมาย
กฎอัยการศึก
กฎุมพี
กบฎ
กรกฎ
กรกฎา
กรกฎาคม
ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ฎีกา
ฎีกากฐิน
ดุษฎี
ตรีปิฎก
ไตรปิฎก
ทฤษฎี
ปฎล
ปฤษฎางค์
พ.ร.ฎ.
มกุฎ
มกุฎราชกุมาร
มงกุฎ
เมืองสุราษฎร์ธานี
รัชฎาภิเษก
รัษฎา
ราษฎร
ราษฎร์
วินัยปิฎก
สฤษฎิ
สฤษฎี
สุตตันตปิฎก
อภิธรรมปิฎก
อาณาประชาราษฎร์

ส่วนพยัญชนะตัว ฏ ปฏัก

เป็นพยัญชนะตัวที่ ๑๕ ที่เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดของคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเช่นกัน เช่น ปรากฏ มกุฏ กษัตริยาราม เป็นต้น และเป็นพยัญชนะที่ไม่ปรากฏว่าเป็นตัวขึ้นต้นของคำใด

การใช้ ฏ ปฏัก

กุฏิ
โกฏิ
นาฏศิลป์
ปฏิบัติ
ปฏิเสธ
ปฏิกิริยา
ปฏิบัติการ
ปรากฏ
ปรากฏการณ์
ปาฏิหาริย์
รังสฤษฏ์
สุพรรณบัฏ
ซอยรัฏภัณฑ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดมกุฏกษัตริยาราม
ฯลฯ
ที่มาข้อมูลจาก www.m-culture.go.th