BASIS International School Bangkok การศึกษา เจ มณฑล โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

ร.ร.ชั้นนำของอเมริกา นานาชาติเบซิส พร้อมเปิดปี 2562 มุ่งสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21 

Home / การศึกษา / ร.ร.ชั้นนำของอเมริกา นานาชาติเบซิส พร้อมเปิดปี 2562 มุ่งสู่การศึกษา ศตวรรษที่ 21 

เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง จับมือ บริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) วิทยาเขตเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บนถนนพระราม 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงเกรด 12 มุ่งนำเสนอหลักสูตรที่สร้างความสำเร็จทางการศึกษาเป็นอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 และทีนเอ็มไทนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ไลฟ์สไตล์นักเรียนแบบอเมริกัน เจ มณฑล

โรงเรียนชั้นนำของอเมริกา นานาชาติเบซิส
พร้อมเปิดในไทย 2562

แคโรลิน แมคกาวีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ด้วยแนวโน้มของนวัตกรรม และการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในปัจจุบัน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในแง่ของการใช้ชีวิต และสายอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อรูปแบบการศึกษาในอนาคตอีกด้วย

“ในศตวรรษที่ 21 โอกาสของเยาวชนรุ่นใหม่ จะไม่ถูกจำกัดอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง รัฐใดรัฐหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะสอนนักเรียนของเราด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลกและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานในระดับนานาชาติ” แคโรลินกล่าว

โรงเรียนในเครือข่ายของเบซิสเปิดสอนหลักสูตรที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับพัฒนาการของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยเน้นความสำเร็จของนักเรียนผ่านการทำโครงงานอิสระ (Senior Project) ในชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรของเบซิสสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนในทุกวิชาและทุกระดับชั้น นักเรียนจะได้รับโจทย์ท้าทายที่เหมาะสมกับความสามารถ พร้อมกับในแต่ละชั้นปีจะมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในการก้าวสู่ระดับชั้นต่อไปอย่างมั่นคง

คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ทูดีวัน จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ทางกลุ่มได้ตัดสินใจลงทุนร่วมกับ เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง (BASIS International Educational Holdings (BIEH)) เพื่อจะนำการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมปลาย ที่มีมาตรฐานระดับโลก เข้ามาในประเทศไทย เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เรามั่นใจว่า BASIS ซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา  จะตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการให้บุตรหลานได้พัฒนาความสามารถที่หลากหลาย และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ” คุณเพ็ญศิริกล่าว

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ มีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ปี 2562 และจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนเบซิสที่มีทั้งหมด 35 โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา จีน และไทย โดยที่โรงเรียนเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นโรงเรียนที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส

อลิซาเบธ ธีส์ (คนที่ 2 นับจากขวามือ)

อลิซาเบธ ธีส์ อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ อธิบายว่า หลักสูตรของเบซิสเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (PreK-Grade 12) เบซิสสร้างความสำเร็จทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนของเบซิสสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้

“เรามีความเห็นว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำให้นักเรียนพร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกอนาคตที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิตอลที่ไร้พรมแดนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้ ดังนั้นหลักสูตรของเบซิสจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะรอบด้านไปพร้อมกับการสร้างพื้นฐานที่ดีในทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเรียนแบบสหวิทยาการ ภาษา ศิลปะ และพลศึกษา”

หลักสูตรเบซิสได้นำมาตรฐานการศึกษาระดับโลกมาผสมผสานกับความชาญฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลให้นักเรียนของหลักสูตรเบซิสอยู่ในอันดับต้นของโลกการศึกษา โดยวัดจากผลสอบของ OECD ตามโครงการประเมินผลการศึกษานานาชาติ (PISA)

Basis.ed Scottsdale

นักเรียนที่จบการศึกษาจากเบซิสมีผลการเรียนและความสามารถที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลก โดยในปี 2560 ที่ผ่านมานักเรียนของเบซิส 28% ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ล้วนได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจาก 1 ใน 25 วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตามที่มีการจัดอันดับโดย Times Higher Education World University Ranking และสามารถทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคะแนน SAT เฉลี่ยของนักเรียนที่จบจากเบซิสเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาคือ 1,395 จากคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะมีความพิเศษและไม่เหมือนใครเพราะเราจะนำแนวคิดของการนำวัฒนธรรมไทยมาเป็นหนึ่งในหลักสูตรของเราด้วยวิถีการศึกษาที่เราเรียกว่า “locally rooted and globally connected educational methodologies” ซึ่งจะนำคุณค่าของท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับความรู้ความคิดและทักษะอันเป็นสากล ภารกิจของเราคือการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยไปสู่ระดับนานาชาติที่สูงที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราอยู่บนเวทีโลกการค้าและนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 “