การศึกษา วิชาเรียนใหม่ วิทยาการคำนวณ

เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

Home / การศึกษา / เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนสงสัยทำไมต้องเพิ่มวิชาวิทยาการคำนวณ แถมจะเริ่มใช้จริงในช่วงเปิดเทอม เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ดังนั้นน้องๆ ที่กำลังขึ้นชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ได้เจอแน่นอน เตรียมตัวไว้เลย ในเนื้อหาการเรียน จะมีทั้งสอนออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณ การแก้ปัญหา เป็นต้น เพราะการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องปรับให้เหมาะกับยุคสมัยของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ
ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชาวิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ซึ่งทาง สสวท. ได้วางแผนวิชา ออกแบบหนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และมีการจัดการอบรมครูในรายวิชาใหม่นี้แล้ว และจะเปิดสอนให้ครบ 12 ชั้นเรียนทั้งประถมและมัธยมในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย

เรียกว่า วิชาวิทยาการคำนวณนี้ หรือก็คือ วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นั้นแหละค่ะ แต่มีจุดประสงค์ใหม่ คือเป็นวิชาบังคับ ให้เด็กใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเอง สอนให้คิดเป็น ใช้เป็น และรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การดำรงชีวิตของทุกคนได้ และตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

หน้าตาของหนังสือ วิทยาการคำนวณ
ป.1 ป.4 ม.1 ม.4

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นป. ๑

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นป. ๑ เรียนแก้ปัญหา โดยใช้สื่ออื่นๆ สอนเช่น บัตรคำสั่ง ภาพวาด หรือสัญลักษณ์

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นป. ๔

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นป. ๔ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ เรียนการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและดูความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นม. ๑

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นม. ๑ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเช่นกัน เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นม. ๔

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นม. ๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ไปใช้บูรณาการกับโครงงานวิชาอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จะวางจำหน่ายเร็วๆ นี้

ที่มาภาพจาก สสวท.