เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

Home / การศึกษา / เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561
การศึกษา วิชาเรียนใหม่ วิทยาการคำนวณ

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนสงสัยทำไมต้องเพิ่มวิชาวิทยาการคำนวณ แถมจะเริ่มใช้จริงในช่วงเปิดเทอม เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ดังนั้นน้องๆ ที่กำลังขึ้นชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ได้เจอแน่นอน เตรียมตัวไว้เลย ในเนื้อหาการเรียน จะมีทั้งสอนออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณ การแก้ปัญหา เป็นต้น เพราะการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องปรับให้เหมาะกับยุคสมัยของเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เตรียมเรียนวิชาใหม่! วิทยาการคำนวณ
ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 เริ่มเรียนพฤษภาคม 2561

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุ วิชาวิทยาการคำนวณ ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 นี้ ซึ่งทาง สสวท. ได้วางแผนวิชา ออกแบบหนังสือเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และมีการจัดการอบรมครูในรายวิชาใหม่นี้แล้ว และจะเปิดสอนให้ครบ 12 ชั้นเรียนทั้งประถมและมัธยมในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย

เรียกว่า วิชาวิทยาการคำนวณนี้ หรือก็คือ วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นั้นแหละค่ะ แต่มีจุดประสงค์ใหม่ คือเป็นวิชาบังคับ ให้เด็กใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเอง สอนให้คิดเป็น ใช้เป็น และรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์การดำรงชีวิตของทุกคนได้ และตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

หน้าตาของหนังสือ วิทยาการคำนวณ
ป.1 ป.4 ม.1 ม.4

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นป. ๑

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นป. ๑ เรียนแก้ปัญหา โดยใช้สื่ออื่นๆ สอนเช่น บัตรคำสั่ง ภาพวาด หรือสัญลักษณ์

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นป. ๔

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นป. ๔ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ เรียนการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและดูความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นม. ๑

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นม. ๑ ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเช่นกัน เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นม. ๔

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียน ชั้นม. ๔ ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ไปใช้บูรณาการกับโครงงานวิชาอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จะวางจำหน่ายเร็วๆ นี้

ที่มาภาพจาก สสวท.