dek61 การศึกษา ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

Home / การศึกษา / ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

หลังการสอบ O-net, GAT PAT ก็มาต่อด้วยการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา สำหรับการทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 มีกำหนดการสอบในวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 12 เมษายน 2561

การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ประกอบด้วย

09 วิชาภาษาไทย

19 วิชาสังคมศึกษา

29 วิชาภาษาอังกฤษ

39 วิชาคณิตศาสตร์ 1

49 วิชาฟิสิกส์

59 วิชาเคมี

69 วิชาชีววิทยา

89 วิชาคณิตศาสตร์ 2

99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

 1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าระบบ :  24 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560
 2. สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต :   24 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560
 3. พิมพ์ใบสมัคร ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 24 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560
 4. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เลือกสนามสอบ : 24 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2560
 5. ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สอบ : 24 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560
 6. ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ : 31 มกราคม 2561
 7. ทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา : 17 – 18 มีนาคม 2561
 8. ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา : 17 เมษายน 2561

ตารางกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

เวลา 08.30 – 10.00 น. :  69 ชีววิทยา

เวลา 11.00 – 12.30 น.  :  49 วิชาฟิสิกส์ / 99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลา 13.30 – 15.00 น.  :  09 วิชาภาษาไทย

เวลา 15.30. – 17.00 น.  :  19 วิชาสังคมศึกษา

 

วันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม 2561

เวลา 08.30 – 10.00 น. :  39 วิชาคณิตศาสตร์ 1 / 89 วิชาคณิตศาสตร์ 2

เวลา 11.00 – 12.30 น.  :  29 วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 – 15.00 น.  :  59 วิชาเคมี

ปัญหาที่พบในการสมัครสอบ

 1. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบก่อน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเท่านั้น
 2. ไม่ทราบจะเลือกสอบวิชาใด หรือเลือกสอบทุกวิชา ทำให้เสียค่าสมัครรสอบจำนวนมาก ดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลคณะและสถาบันที่ต้องการนำคะแนนไปยื่นว่าใช้คะแนนการสอบใดและวิชาใดบ้าง โดยเฉพาะวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ, วิชาฟิสิกส์กับวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป และวิชาคณิตศาสตร์ 1 กับวิชาคณิตศาสตร์ 2 ต้องเลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น
 3. ไม่เข้าใจระบบ หรือให้บุคคลอื่นสมัครสอบให้ ทำให้เกิดความผิดพลาด
 4. ลืมรหัสในการเข้าระบบของตนเอง รหัสเป็นข้อมูลสำคัญมาก และต้องเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูลในระบบได้
 5. การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ระดับการศึกษา และความต้องการพิเศษ
 6. สมัครสอบหลายครั้ง แต่ไม่นำใบสมัครสอบล่าสุดไปชำระเงิน
 7. ไม่ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ผู้ชำระเงินให้ และสถานะการชำระเงินหลังจากชำระเงินแล้ว
 8. มีปัญหาไม่รีบติดต่อ สทศ. ในช่วงที่กำหนด ทำให้พลาดการสอบ

ช่องทางการติดต่อ สทศ.

 1. โทรศัพท์หมายเลข 02-217-3800 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ในวันทำการ และตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะช่วงรับสมัครสอบ)
 2. โทรสารหมายเลข 02-219-2996 ระบบอัตโนมัติ
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “กลุ่มงานบริการการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 4. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -18.00 น. ในวันทำการ และตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะช่วงรับสมัครสอบ)

ที่มาข้อมูลจาก www.niets.or.th