dek61 GAT PAT GAT/PAT GAT/PAT 61 การศึกษา ตัวอย่างข้อสอบ

ส่องด่วน!! รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

Home / การศึกษา / ส่องด่วน!! รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว กับสนามสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในปี 2562 นี้ จากกำหนดเดิมคือ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ล่าสุดมีการปรับเลื่อนการสอบเข้ามาให้ไวขึ้น เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 น้องๆ เตรียมพร้อมกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ อย่ามั่วแต่ตีป้อม ROV จนลืมอ่านหนังสือกันนะ วันนี้ทีนเอ็มไทยขอนำ รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT มาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

อ่านเพิ่มเติม >>> น้องๆ นักเรียนเตรียมตัว เลื่อนการสอบ GAT/PAT 2562 ไวขึ้น

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ
GAT/PAT

1. ปรนัย

1.1 ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถูกที่สุด (4 ตัวเลือก 1 คําตอบ)

บริษัทผลิตหลอดไฟต้องการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยจะเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่ ถ้าหลอดเดิมชํารุด บริษัทจะรับประกันไม่เกิน 4.1% ของจํานวนที่ผลิต หลอดไฟมีอายุใช้งาน เฉลี่ย 2,500  ชั่วโมง มีสัมประสิทธิ์ของความแปรผันเท่ากับ 0.20 ถ้าคาดว่าตามปกติคนจะใช้หลอดไฟวันละ 5 ชั่วโมง บริษัทนี้ควรกําหนดเวลาประกันมากที่สุดกี่วัน

กําหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน ที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง z

1. 362 วัน

2. 352 วัน

3. 346 วัน

4. 326 วัน

ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายวงกลมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงวงกลมเดียว

1.2 ปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คําตอบที่ถูกที่สุด (5 ตัวเลือก 1 คําตอบ)

นาย A ปาลูกบอลออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ว 10m/s จากระดับความสูง 80 เมตรดังรูป ถ้านาย B เริ่มออกตัววิ่งจากตึกไปด้วยความเร่งคงที่ในขณะเดียวกันกับที่นาย A ปาลูกบอล จงหาว่านาย B จะต้องวิ่งไปด้วยความเร่งเท่าไรจึงจะสามารถรับลูกบอลได้พอดีกําหนดให้ค่าความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 10 m/s2 และไม่คิดแรงต้านอากาศ

1. 1 m/s2

2. 2 m/s2

3. 3 m/s2

4. 4 m/s2

5. 5 m/s2

ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายวงกลมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงวงกลมเดียว

2. แบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่มีความสัมพันธ์กัน

จงเลือกรูปจากตัวเลือกในหมวดรูปด้านบน หมวดรูปด้านหน้า และหมวดรูปด้านข้าง ตามลำดับ ที่ตรงกับรูปทรง 3 มิติที่กําหนดให้ในแต่ละข้อ

ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน

3. แบบระบายคาตอบที่เป็นค่า /ตัวเลข

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจํานวน 750 คน พบว่า มีนักเรียนจํานวน 30 คน ไม่เล่นกีฬาเลย นอกนั้นเล่นกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภท คือ ปิงปอง แบดมินตัน เทนนิส จากการสํารวจเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เล่นกีฬา พบว่า มีนักเรียนจํานวน 630 คน เล่นกีฬาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น นักเรียน 30 คน เล่นเทนนิสและปิงปอง มีนักเรียน 50 คน เล่นปิงปองและแบดมินตัน มีนักเรียน 40 คน เล่นเทนนิสและแบดมินตัน มีนักเรียนไม่เล่นเทนนิสจํานวน 250 คน จงหาว่ามีนักเรียน กี่คนที่เล่นเทนนิสเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างการตอบ

– ให้ใช้ปากกาเขียนคําตอบที่เป็นตัวเลขลงในช่องว่างให้ตรงกับหลักเลขครบทั้งหกหลัก
– ใหใช้ ้ดินสอดํา 2B ระบายคําตอบในวงกลมให้ตรงกับหลักเลข
– ต้องระบายคําตอบให้ถูกต้องครบทั้งหกหลัก

4. แบบอัตนัย ตรวจด้วยคน

ให้ทําในกระดาษคําตอบที่จัดไว้ให้ 1 แผ่น ให้ใช้ดินสอหรือปากกาที่หมึกไม่ซึมทะลุกระดาษคำตอบ

ยกตัวอย่าง

ข้อ 47. ให้ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “Recycled & Reused Design Fair” ของสมาคมนักออกแบบสยาม กำหนดให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบหลัก

– รูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการออกแบบและการนำมาใช้ใหม่

-ข้อความชื่องาน “Recycled & Reused Design Fair”

-ข้อความ “1-14 มีนาคม 2554”

-ข้อความ “สมาคมนักออกแบบสยาม”

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความชัดเจนในการสื่อความหมาย

2. ความน่าสนใจและความสวยงามในการจัดองค์ประกอบ

3. ความเรียบง่ายของเส้นสายและรายละเอียด

4. ความประณีต สะอาดและครบถ้วนสมบูรณ์

5. บทความให้อ่าน + ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก

อ่านบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีข้อความซึ่งพิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม อยู่ 8 ข้อความ ท้ายบทความจะมีตารางสรุปข้อความที่กำหนดซึ่งแต่ละข้อความมีตัวเลข 2 หลักกำกับ แล้วสรุปความเชื่อมโยงของข้อความที่กำหนดแต่ละข้อความกับข้อความอื่นๆ ที่เหลือ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ และเป็นไปตามเกรณ์ที่กำหนด ดังต่อไปนี้

o ถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นผลโดยตรง ให้ระบายตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความที่เป็นผลโดยตรง แล้วตามด้วยอักษร “A”

o ถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นองค์ประกอบ/ คุณสมบัติ / ลักษณะ ให้ระบายตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความที่เป็นองค์ประกอบ/ คุณสมบัติ / ลักษณะ แล้วตามด้วยตัวอักษร “D”

o ถ้าข้อความที่กำหนดมีผลทำให้ข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ป้อง / ห้าม / ขัดขวาง ให้ระบาดตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความที่ถูกลด / ยับยั้ง / ป้อง / ห้าม / ขัดขวาง นั้น แล้วตามด้วยตัวอักษร “F”

o ถ้าข้อความที่กำหนดไม่มีข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรงหรือที่เป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ ถูกลด / ยับยั้ง / ป้อง / ห้าม / ขัดขวาง ดังกล่าวข้างต้น ให้ระบายคำตอบเป็นตัวเลข “99” แล้วตามด้วยอักษร “H”

ทั้งนี้ให้ใช้เลขกำกับข้อความที่กำหนด 01, 02, 03,… 08 เป็นเลขข้อ 1, 2, 3,… 8 ในกระดาษคำตอบ ข้อสอบแต่ละข้ออาจมีได้หลายคำตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคำตอบที่ผิด คำตอบละ 3 คะแนน โดยหักจากคะแนนรวมของข้อสอบข้อนั้นๆ (ไม่หักคะแนนข้ามข้อ) ดังนั้นถ้าไม่มั่นใจ อย่าเดา!!

นักเรียนดี

นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย 2 อย่าง คือ เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนดีมีหลายอย่างเช่น พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับคุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้ จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น การคบเพื่อนเลว เพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย

คำแนะนำวิธีการทำข้อสอบ

นำข้อความพร้อมหมายเลขกำกับที่สรุปไว้ในตารางท้ายบทความ มาร่างเป็นแผนภูมิเพื่อแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ตามบทความเรื่อง นักเรียนดี โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้

o เส้นที่มีหัวลูกศร ชี้จากข้อความไปยังข้อความที่ เป็นผลโดยตรง

o เส้นที่ไม่มีหัวลูกศร โยงจากข้อความที่กำหนดไปยังข้อความที่ เป็นองค์ปรกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ

o เส้นที่มีหัวลูกศรและกากบาท ชี้จากข้อความที่กำหนดไปยังข้อความที่  ถูกลด / ยับยั้ง / ป้อง / ห้าม / ขัดขวาง

ตัวอย่างแผนภูมิ

ข้อความ (05) นักเรียนดี มีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติ 2 ประการ คือ (06) เป็นคนดี และ (08) เรียนเก่ง ดังนั้นในแผนภูมิจึงเชื่อมโยงด้วยเส้นที่ไม่มีหัวลูกศร

ข้อความ (04) คุณภาพอาจารย์ เป็นเหตุ มีผลโดยตรงต่อ (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) นักเรียนดี จึงแสดงความเชื่อมโยงด้วยเส้นที่มีหัวลูกศร

ข้อความ (01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บั่นทอน (06) เป็นคนดี จึงแสดงความเชื่อมโยงด้วยเส้นที่มีหัวลูกศรและกากบาท

จากแผนภูมิที่ร่างข้างต้น สรุปความเชื่อมโยงของข้อความที่กำหนดกับข้อความอื่นตามเกณฑ์ เป็นรหัสคำตอบใส่ไว้ในตารางได้ดังนี้

ข้อความ (04) คุณภาพอาจารย์ เป็นเหตุ ส่วน (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) นักเรียนดี เป็นผลโดยตรง ดังนั้นจึงมีคำตอบ 2 คำตอบคือ รหัส 02A และ 05A

ข้อความ (05) นักเรียนดี มีองค์ประกอบหรือคุณสมบัติอยู่ 2 ประการ คือ (06) เป็นคนดี และ (08) เรียนเก่ง จึงมี 2 คำตอบเช่นกัน คือ รหัส 06B และ 08D

ข้อความ (01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บั่นทอน (06) เป็นคนดี จึงมี 1 คำตอบ คือ 06F

ข้อความ (08) เรียนเก่ง ไม่มีข้อความใดเป็นผลโดยตรง องค์ปรกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือ ถูกลด / ยับยั้ง / ป้อง / ห้าม / ขัดขวาง คำตอบจึงเป็น 99H

ตัวอย่างการตอบ ให้ระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน

ที่มาข้อมูลและภาพจาก niets.or.th