การศึกษา มหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยไทย

10 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก

Home / การศึกษา / 10 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก

มาดูกันว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ไหนบ้างมีบรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมดี จากผลการสำรวจของ UI GreenMetric World University Ranking ที่ได้สำรวจมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยผลสำรวจ วัดจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา เช่น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อากาศ พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และผลการศึกษา

10 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก

โดยในปี 2017 ที่ผ่านมานั้น มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 619 แห่ง จาก 76 ประเทศทั่วโลก โดยอันดับที่ 1 เป็นของ wageningen university & research จากประเทศ เนเธอร์แลนด์

และประเทศไทย อันดับที่ 86 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 และเป็นสมาชิก เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN)

cr. นายอภิศักดิ์ อ่องศรี, Mahidol University

อันดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยจากหลายสถาบันจัดอันดับ ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านการวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในเขตเมือง และคุณภาพแยกตามรายวิชาอีก 27 รายวิชา

cr. Chulalongkorn University

อันดับที่ 96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร  ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ เดิมเป็นโรงเรียนช่างไหมในปี พ.ศ. 2447 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก หลังจากนั้นรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่เป็นโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ มีผลให้วิทยาการทางการเกษตรพัฒนาและก้าวหน้า ใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนกับโรงเรียนวนศาสตร์ (เดิมคือ โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่) มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แรกเริ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

cr. Kasetsart University

อันดับที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั่งอยุ่ ณ บริเวณวังสวนบ้านแก้ว อันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี และได้รับพระราชทานตราศักดิเดชน์ ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราประจำวิทยาลัย

cr. rbru.ac.th

อันดับที่ 143 มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับในด้านการวิจัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2549 และได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ให้อยู่ในอันดับที่ 605 ของโลก อันดับที่ 15 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

cr. มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับที่ 156 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้พระราชสมัญญา “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ไทมส์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2548 และยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย และสวยที่สุดแห่งเอเชีย

cr. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU

อันดับที่ 168 มหาวิทยาลัยสยาม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสยามนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี

cr. มหาวิทยาลัยสยาม

อันดับที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2502 ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ก่อนจะยกฐานะในปี พ.ศ. 2507 เป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” และเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ” มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

cr. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อันดันที่ 183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ” จนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 20 ในประเทศไทย

cr. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อันดับ 195 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 6 วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้อมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสถานศึกษาในประเทศไทย

cr. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU

ขอบคุณข้อมูลจาก greenmetric.ui.ac.id