o net การศึกษา โรงเรียนดีเด่น โรงเรียนภาคอีสาน

ส่อง 20 อันดับโรงเรียนดีเด่นในภาคอีสาน จากคะแนน O-NET สูงสุด

Home / การศึกษา / ส่อง 20 อันดับโรงเรียนดีเด่นในภาคอีสาน จากคะแนน O-NET สูงสุด

มาดูกันว่าจะมีโรงเรียนใดบ้าง ที่ติด 20 อันดับโรงเรียนดีเด่นในภาคอีสาน ที่มาจากบัญชีรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนสอบ O-NET (เฉลี่ยรวม 5 วิชาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ) สูงสุด 400 อันดับ เมื่อปีการศึกษา 2559 ดังนี้

ส่อง 20 อันดับโรงเรียนดีเด่นในภาคอีสาน
จากคะแนน O-NET สูงสุด

1. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

สถานะของโรงเรียน เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

cr. ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี ระดับประถมศึกษา

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวักมุกดาหาร

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เนื่องจาก นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น เคยเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาก่อน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคุณภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา(โดยขอเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2552 และยังมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา จึงผลักดันให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถทางภาษา

cr. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัย

cr. sec.satit.kku.ac.th

5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยรับนักเรียนประเภทอยู่ประจำ ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะแบ่งเป็นระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 24 คนต่อห้อง ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแบ่งเป็นระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 24 คนต่อห้องเช่นกัน ซึ่งนักเรียนทุกคนเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวน 84,000 บาทต่อปี เป็นทุนผูกมัด 3 ปี

cr. buriramworld.com

6. โรงเรียนปัญญาประทีป จ.นครราชสีมา

โรงเรียนปัญญาประทีปก่อตั้งขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยของ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต พร้อมด้วยเจตจำนงและความร่วมมือร่วมใจของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาพุทธปัญญา จากระดับอนุบาลและประถมฯ ให้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ทั้งในส่วนของการพัฒนาเรื่องความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ

cr. panyaprateep.org

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

อยู่ใกล้บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดงประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1 ถนนมิตรภาพ จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียมรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และเป็นโรงเรียนเพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

cr. school bus รถโรงเรียน

8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

cr.wikipedia

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม

เปิดดำเนินการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยช่วงชั้นที่ 3 เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอน 4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี จำนวน 1 หลักสูตร

cr. wikipedia

10. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุบลราชธานีเขตที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนรวมทุกระดับชั้น 5,305 คน และคณาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 253 คน

cr. wikipedia.org

11. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครราชสีมาประเภทโรงเรียนหญิงล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ได้จัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2523 และได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีต้นกำเนิดของโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) แห่งแรกของประเทศไทย

cr. สภานักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา

12. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

cr. wikipedia

13. โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์เมรี่   เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอุนบาล  อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีครูทั้งหมด  137  คน  พนักงานบริการ 1 คน   นักเรียน  2,556 คน  มีซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เมรี่  คนปัจจุบัน

cr. St.Mary’s School

14. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานี ประเภทสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนั้นเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ และเป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งของภาคอีสานและของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกอย่างย่อว่า อุดรพิทย์

cr. wikipedia.org

15. โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา

เป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยบาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ และเซอร์โยเซฟ อันนา (อธิการิณีคนแรกของโรงเรียนมารีย์วิทยา) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่กุลบุตร กุลธิดาชาวจังหวัดนครราชสีมา เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เปิดสอนครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

cr. wikipedia

16. โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนสตรีสุรินทร์” โรงเรียนสิรินธร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2487 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า ” โรงเรียนสิรินธร ” ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้น

cr.wikipedia

17. โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

โรงเรียนเลยพิทยาคม เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท เปิดสอนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

cr. wikipedia

18. โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม จ.ชัยภูมิ

19. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุครบ 107 ปีแล้ว

cr. wikipedia

20. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 และถูกสถาปนาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2511

cr. knw.ac.th

ที่มาข้อมูลจาก esancity.com