การศึกษา มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด มหาวิทยาลัยไทย

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย 2018 จากเว็บไซต์ระดับโลก!

Home / การศึกษา / 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย 2018 จากเว็บไซต์ระดับโลก!

มาติดตามผล 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย จากเว็บไซต์ Topuniversities.com ที่จัดอันดับสถานศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยของโลก เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018 จำนวนทั้งหมด 400อันดับ โดยมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 1 คือ เทคโนโลยีหนานหยาง ของสิงคโปร์ ตามด้วย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อันดับ 2 และอันดับ 3 คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง คราวนี้เรามาดูกันว่า มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย มีที่ไหนกันบ้าง?

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย 2018

โดยผลการจัดอันดับส่วนของประเทศไทย เผยว่า

อันดับ 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อยู่อันดับที่ 50 ของเอเชีย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังครองอันดับ 1 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

อันดับ 2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 58 ของเอเชีย)

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN)

อันดับ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 97 ของเอเชีย)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย1 สถาบัน 1 สำนักวิชา จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 297 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 139 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 118 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีกด้วย

อันดับ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 112 ของเอเชีย)

สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในด้านการเรียนการสอนของประเทศไทย และเป็นอันดับ 5 ในด้านการวิจัยของประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยใน “โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” เมื่อปี พ.ศ. 2549

อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 149 ของเอเชีย)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการประเมินในระดับดีมากในสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช (Pest Management) จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร โดยการประเมินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีกด้วย

อันดับ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 171 ของเอเชีย)
อันดับ 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 178 ของเอเชีย)
อันดับ 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ 188 ของเอเชีย)
อันดับ 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับที่ 261-270 ของเอเชีย)
อันดับ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 301-350 ของเอเชีย)

เครดิตข้อมูลและภาพที่มาจาก topuniversities.com, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์