GAT PAT GAT/PAT ปี 2561 การศึกษา ข้อสอบ

นับถอยหลัง การสมัครสอบ GAT PAT ประจำปี 2561 พร้อมหรือยัง?

Home / การศึกษา / นับถอยหลัง การสมัครสอบ GAT PAT ประจำปี 2561 พร้อมหรือยัง?

เหลือเวลาเตรียมตัวอีก 2 เดือน น้องๆ พร้อมกันหรือยังคะ? การเปิดรับสมัคร สอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2561 และ 9 วิชาสามัญใกล้เข้ามาแล้ว แต่ละสนามสอบปีนี้เปิดรับสมัครแค่ 1 ครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นห้ามลืมสมัครสอบและชำระเงินค่าสอบเด็ดขาด!!

นับถอยหลัง การสมัครสอบ GAT PAT
ประจำปี 2561 พร้อมหรือยัง?

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ได้กำหนดการสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. การสอบ GAT PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ GAT PAT
ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/สมัครสอบ    :     22 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบ     :     22 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560

จัดการทดสอบ                :      24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลสอบ              :      5 เมษายน 2561

 

GAT PAT ปีการศึกษา 2561 แตกต่างจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร

1. ลดการสอบเหลือการสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

2. เพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7) โดยสอบวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1 – 7.6

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th

เกร็ดความรู้ พิชิตสอบ GAT PAT

ไขข้อสงสัย สอบ GAT/PAT สำคัญยังไง?

ส่องด่วน!! รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

>ท่องวนไป รวมคำศัพท์ GAT ออกสอบบ่อย

>สรุปหลัก Subject-Verb Agreement ที่ชอบออกข้อสอบ GAT บ่อย!

>ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

>ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561