การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เด็กไทย

ส่งแรงใจเชียร์ 4 เด็กไทย แข่งเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ไทยเจ้าภาพ

Home / การศึกษา / ส่งแรงใจเชียร์ 4 เด็กไทย แข่งเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ไทยเจ้าภาพ

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ปี 2560 นี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” และต้อนรับเยาวชน 76 ชาติ ร่วมแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สสวท. มูลนิธิ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ส่งแรงใจเชียร์ 4 เด็กไทย
แข่งเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ไทยเจ้าภาพ

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Chemistry Olympiad (IChO) เป็นการแข่งขันวิชาการทางด้านเคมีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นหนึ่งในสาขาการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการอันประกอบด้วย 5 สาขาวิชาเดิม คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ต่อมาประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ รวมกับสาขาที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในภายหลัง ได้แก่ ดาราศาสตร์ และวิชาล่าสุดที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคือ ภูมิศาสตร์

การแข่งขันเคมีนั้น แต่ละประเทศสามารถส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันได้ประเทศละ 4 คน รูปแบบการแข่งขันเป็นการสอบเก็บคะแนนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการ (การทดลอง) ผลการสอบทั้งหมดเป็นการคิดคะแนนรวมจากทั้งสองส่วนเป็นรายบุคคล

ซึ่งการคัดเลือกผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันว่า ในแต่ละปีจะมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขันในโครงการเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศเฉลี่ยเกือบ 70,000 คน โดยทางสสวท. จะร่วมกับมูลนิธิ สอวน. คัดเด็ก ๆ จนเหลือ 5,000 คน และ 50 คน เพื่อส่งเข้าค่าย สอวน. 1 และ 2 ซึ่งทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมให้แม่นและแน่นในหลักวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ จากนั้นจึงคัดกรองอีกครั้งจนเหลือระดับหัวกะทิ 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมี 4 คน ประกอบด้วย

1) นายบวรทัต บุญรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

2) นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ ปัจจุบันจบการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และรอศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

3) นายวริศ จันทรานุวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

4) นางสาวอภิสรา กวียานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้แทนประเทศไทย

ทั้ง 4 คน ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น จากคณะกรรมการวิชาการฯ ในระดับชาติ โดยคัดมาจากตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ

ที่มาข้อมูลและภาพจาก mahidolicho2017, Mono29